ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:336.77
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України / Білоченко А.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 43

Досліджено поняття організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення у сільському господарстві та визначено його основні елементи. Охарактеризовано сучасний етап розвитку фінансування та кредитування вітчизняного аграрного сектору. Встановлено роль фінансування та кредитування у фінансово-кредитному забезпеченні сільськогосподарських підприємств. Визначено основні напрями вдосконалення фінансово-кредитного механізму. Проаналізовано загальні тенденції щодо скорочення бюджетного фінансування галузі сільського господарства, водночас збільшення обсягів фінансування на поворотній основі. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, фінансово-кредитне забезпечення, фінансування, кредитування, обігові кошти, фінансова інфраструктура

Список використаних джерел

  1. Бланк И. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 528 с.
  2. Бригхэм Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента: Сокр. пер. с англ. / ред. колл. А.М. Емельянов, В. В. Воронов, В. И. Кушлин и др. / Ю.Ф. Бригхэм. – 5-е изд. – М.: РАГС: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1998. – 824 с.
  3. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / Василик О.Д. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.
  4. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. – 182 с.
  5. Norgaard O. Economic Institution and Democratic Reform: A Comparative Analysis of Post-Communist Countries. — L., 2000.
  6. Owsiak S. Finanse publiczne. Teoria і praktyka / S. Owsiak. — Warszawa: WNPWN, 2001. — 562 s.
  7. Rutkowski A. Zarzadząnie finansami /A. Rutkowski. – Polskie Wydanictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
  8. Finanse / Red. nauk. J. Zarzecki. — Bialystok: WSE, 2000. — T. 1,2.
Читати статтю: 14_05_43-45.pdf