ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:771.438.006
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень / Кропивко М.Ф. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 109

Висвітлено підходи до вирішення соціально вразливих протиріч у забезпеченні комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень, у тому числі: протиріччя між підвищенням конкурентоспроможності підприємств і об’єднань сільського господарства та зменшенням їх внеску в соціальний розвиток сільських територій шляхом планомірного розвитку агропромислових кластерних систем; протиріччя між запровадженням сучасних технологічних та організаційних інновацій в агропромислове виробництво й занепадом «неперспективних» сільських поселень як об’єктивного результату науково-технічної революції з поступовою концентрацією проживання переважної частини сільського населення в місцях розміщення працемістких агровиробничих потужностей; протиріччя між різноплановими цілями органів місцевого самоврядування та органів державної влади щодо розвитку агропромислового виробництва шляхом вбудування в систему прогнозних і планових документів збалансованого розвитку сільського господарства й сільських територій виробничих стандартів сільськогосподарської діяльності. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: сільське господарство, сільські території, децентралізація, кластерна організація, стратегічне планування, виробничі стандарти

Список використаних джерел

 1. Кропивко М.Ф. Ефект масштабу та його використання для організації конкурентоспроможного агропромислового виробництва. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій: моногр. / М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальова, К.Ю. Ксенофонтова, В.П. Немчук, Т.М. Шаповал; за ред. П.Т. Саблука і М.Ф. Кропивка – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 6-16.
 2. Лупенко Ю.О. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко, М.Й Малік. та ін.; за ред. М.Ф. Кропивка. − К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
 3. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. − №7. − С. 5-21.
 4. Теоретические основы развития межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции / И.И. Лукинов // Развитие специализации, межхоз. кооперирования и агропром. интеграции: матер. респ. науч.- произв. конф., Киев, 12-14 мая 1976 г. − К.: Урожай, 1977.
 5. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03. 2004 р. №1621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
 6. Лупенко Ю.О. Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко; за ред. Ю.О. Лупенка та М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 44 с.
 7. Кропивко М.Ф. та ін. Реформування управління сільським господарством. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка] / [2-ге вид., переробл. і доповн.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. − 218 с. (С. 95-105, 180-185).
 8. Marshall, Alfred. Principles of Economics. Londres: Macmillan & Co, 8th ed. 1920/ Library Economics Liberty [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.econlib.org/library/Marshall/marPCover.html.
 9. Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0676.
 10. Porter Michael E. Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy // Economic Development Quarterly, no. 1, February 2000: p.15-34.
 11. Coase, Ronald. The Institutional Structure of Production // The American Economic Review, vol.82, n°4, pp. 713-719, 1992. (Nobel Prize lecture) html.
 12. Fact Sheet: die EU-Politik zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev2007.
Читати статтю: 14_07_109-121.pdf