ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.52:339.5.01:339.1(100)
Зовнішньоекономічні відносини

Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції / Кваша С.М., Власов В.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 133

Розглянуто теоретичні питання формулювання теорій міжнародної торгівлі, обґрунтовано періодизацію глобалізації хвиль міжнародної торгівлі та особливості її глобалізаційних змін. Висловлено припущення, що внаслідок прийняття Балійського пакета реформ СОТ починається четверта хвиля глобалізації світової торгівлі. Проаналізовано зміни обсягів торгівлі товарами і послугами у світі та по групах країн із різним рівнем економічного розвитку: розвинуті, ті, що розвиваються, й найбідніші. Показано, що темпи зростання обсягів торгівлі помітно прискорені у країнах третього світу порівняно з розвинутими. Окреслено особливості змін торгівлі продукцією АПК по трьох групах країн з констатацією різноманітності у кожній із груп привалювання експорту товарів АПК над імпортом, або навпаки. Тобто, зміни співвідношення між експортом та імпортом аграрної продукції залежать, насамперед, не від рівня економічного розвитку, а від можливості країни покривати потреби у продовольстві за рахунок власного виробництва. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: теорії міжнародної торгівлі, глобалізація, регіональна інтеграція, експорт-імпорт, послуги, економічний розвиток

Список використаних джерел

 1. Бродель Ф. Динамика капитализма : моногр. [пер. с франц.] / Ф. Бродель. – Смоленск : Полиграмма, 1993.– 124 с.
 2. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу і причини добробуту націй / А. Сміт. – К. : Port-Royal, 2001. – 594 с.
 3. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения : Соч.: [пер. с англ.] / Д. Рикардо. – М.: Гос-политиздат, 1955. – Т.3. – 296 с.
 4. Овсянніков О.В. Теоретичні аспекти торгівлі в міжнародному агробізнесі / О.В. Овсянніков // Віснік аграр. науки, 2004. – № 12. – С. 72-74.
 5. Портер М. Конкуренция [пер. с англ.] / М. Портер. – СПб. : Издат. дом „Вильямс”, 2003. – 494 с.
 6. Prebish R. Theoretical and Practical Problems of Economic Growth. / Prebish R. – Mexico City: ENLAC. – 142 p.
 7. Власов В.І. Глобалізаційний вплив – стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі / В.І. Власов // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 63-72.
 8. Ben-David D. Trade, Income Disparity and Poverty //[Ben-David D., Nordstrom H., Winters L.A.] : Geneva: WTO, 2000. – 70 p.
 9. Statistical Yearbook, 1951. – New York: UN, 1951. – 617 p.
 10. Yearbook of International Trade Statistics, 1960. – New York:, UN, 1962. – 604 p.
 11. Yearbook of International Trade Statistics, 1980. – New York:, UN, 1981. – 1235 p.
 12. Commodity Yearbook, 2003. – New York, Geneva: UN, 2003. – V.1. – 273 p.
 13. UNCTAD. Handbook of Statistics. – New York, Geneva: UN, 2005. – 454 p.
 14. UNCTAD. Handbook of Statistics. – New York, Geneva: UN, 2012. – 502 p.
 15. UNCTAD. Handbook of Statistics. – New York, Geneva: UN, 2009. – 492 p.
 16. Иноземцев В. „Глобализация” национальных хозяйств и современный экономический кризис /В. Иноземцев // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №3. – С.18–23.
 17. Білорус О.Г. Глобальні трансформації торгівлі: моногр. / О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 228 с.
 18. Власов В.І. Нові тенденції розвитку міжнародної торгівлі у глобальній економіці / В.І. Власов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць /Київський нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 23–26.
 19. Власов В.І. Особливості розвитку міжнародної торгівлі в період третьої хвилі глобалізації / В.І. Власов // Історичні записки : зб. наук. праць. – Вип. 23. – Ч.1. – Луганськ, 2009. – С. 36–42.
 20. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура: пер. с англ. / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
 21. Josling T. After Cancun: what next for agriculture subsidies? / Т. Josling // EuroChoices. – 2003. – №3. – Р.12–17.
 22. Белорус О.Г. Экономическая система глобализма : моногр. / О.Г. Белорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.
 23. ВТО внедрит крупнейшую реформу торговли [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://ekonomika.eizvestia.com/ful/487 – Название с экрана.
 24. UNCTAD Handbook of Statistics 2012: UN: New York and Geneva, 2012. – 522 p.
 25. http: // www.fao.org.trade.
Читати статтю: 14_07_133-142.pdf