ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.314:633.63
Економіка агропромислового виробництва

До питання прибутковості виробництва цукрових буряків / Бондар В.С., Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 21

Проаналізовано сучасні тенденції прибутковості виробництва цукрових буряків порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами. З’ясовано основні причини скорочення площ під цукровими буряками, встановлено негативний вплив діяльності аграрних холдингових формувань на загальний розвиток цукробурякового підкомплексу. Розглянуто питання прибутковості виробництва цукрових буряків з різним рівнем урожайності. Оцінено економічну ефективність від реалізації коренеплодів з урахуванням післядії добрив на врожай наступної культури. Розроблено практичні рекомендації щодо знаходження точки беззбитковості виробництва цукрових буряків на сучасному етапі. Знаходження точки беззбитковості виробництва цукрових буряків дозволяє аналізувати наскільки воно є успішним за тих чи інших умов і робити відповідні висновки щодо обсягів виробництва та шляхів зменшення збитковості та росту прибутковості цієї культури. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр. 22.
Ключові слова: прибутковість, економічна ефективність, рівень рентабельності, точка беззбитковості, виробництво цукрових буряків, реалізація продукції, агрохолдинги, післядія добрив

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 3-15.
 2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 780 с.
 3. Бондар В. Про прибутковість вирощування цукрових буряків / В. Бондар // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 4. – С. 38-39.
 4. Веріан Гел Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід : [підруч.] / Гел Р. Веріан ; пер. з англ. С. Слухай. – [6-те вид.]. – К. : Лібра, 2006. – 632 с.
 5. Довгалюк В.І. Проблеми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств регіону / В.І. Довгалюк // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 126–129.
 6. Экономическая теория : учеб. для вузов / [ Афанасенко И.Д., Белоусова Л.А., Демина М.П. и др.] ; под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – [2-е изд.]. – СПб. : СПбГУЭФ, Питер Паблишинг, 1997. – С. 182-198.
 7. Залізко В.Д. Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій / В.Д. Залізко // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 71-78.
 8. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 5-21.
 9. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 10-14.
 10. Макогон В.В. Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій / В.В. Макогон // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 32-36.
 11. Макконнелл Кэмпбелл Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика : [в 2 т.]. Т. 2 / Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю ; [пер. с англ. 11-го изд. О.Н. Антипова и др.]. - М.: Республика, 1992. – 400 с.
 12. Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання в сільському господарстві України / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 13–23.
 13. Семюелсон Пол А. Мікроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз ; [пер. з англ. С. Панчишин та ін.]. - К.: Основи, 1998. – С. 205-232.
 14. Цукрові буряки (Вирощування, збирання, зберігання) / [Д. Шпаар, Д. Дрегер, С. Каленська та ін.] ; під. заг. ред. Д. Шпаара. – [5-те вид.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 340 с.
 15. Adenäuer Marcel. Economic incentives to supply sugar beets in Europe / Marcel Adenäuer, Thomas Heckelei [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/staff/adenaeuer/Incentives_To_Supply_Sugar_Beets.pdf
 16. Becker C. 15 t im Jahr 2015 / C. Becker // Zuckerrübe. – 2008. – № 2. – S. 100.
 17. Held Larry J. Profitability of Variable versus Uniform Rate Nematicide for Sugar Beets / Larry J. Held, Tina J. Opp, David W. Koch, Fred A. Gray, and Jeffery W. Flake // Journal of the ASFMRA. – 2003. – № 66. – Р. 74-83. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.asfmra.org/userfiles/file/journal/held74_83.pdf.
 18. Řezbová H. Sugar beet production in the European Union and their future trends / H. Řezbová, A. Belová, O. Škubna // Agris on-line Papers in Economics and Informatics. – 2013. – № 4. – Р. 165-178. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.agris.cz/files/2013/agris_on-line_2013_4.pdf.
 19. Smith Craig M. Economics of Precision Agricultural Technologies Across the Great Plains / Craig M. Smith, Kevin C. Dhuyvetter, Terry L. Kastens, Dietrich L. Kastens, Logan M. Smith // Journal of the ASFMRA. – 2013. – № 76. – P. 185-206. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asfmra.org/wp-content/uploads/2013/06/388-Smith.pdf.
 20. Spicher J. Rube ist zukunft / J. Spicher, M. Schulte // Zuckerrübe. – 2008. – № 4. – S. 224-225.
 21. Udagawa Chihiro. Farm Level Costs of Agri-environment Measures: The Impact of Entry Level Stewardship on Cereal Farm Incomes / Chihiro Udagawa, Ian Hodge, Mark Reader // Journal of Agricultural Economics. – 2014. – № 65. – Вип. 1. – Р. 212-233. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/1477-9552.12043/.
 22. Zimmer Yelto. Isoglucose – How significant is the threat to the EU sugar industry? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agribenchmark.org/fileadmin/Dateiablage/B-Cash-Crop/Projects/Sugar-Isoglucose/zimmer_Isoglucose_final.pdf.
Читати статтю: 14_08_21-25.pdf