ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.77:330.341.1:332.2
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань / Корнійчук Г.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 51

Обґрунтовано вплив специфіки банківської діяльності як особливої галузі національної економіки на участь кредитних установ в інноваційному процесі підприємств реального сектора економіки. Доведено, що одним із напрямів розширення активних банківських операцій є впровадження у діяльність нових кредитних продуктів і банківських технологій у процесі кредитування. Розглянуто трактування різними авторами поняття «банківський продукт» та виділено основні етапи його розроблення. Запропоновано запровадження у практику кредитних взаємовідносин між банками й агроформуваннями при фінансуванні їхнього інвестиційно-інноваційного розвитку такого банківського продукту, як кредитна лінія. Існуючі нині кредитні продукти банків не є для агроформувань гнучким і надійним джерелом залучення фінансових ресурсів та перестають бути стимулятором і каталізатором їхнього інвестиційно-інноваційного розвитку. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: банк, кредитний продукт, кредитна лінія, клієнти банку, інвестиційно-інноваційний розвиток, агроформування

Список використаних джерел

 1. Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК / В.М. Алексійчук. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 384 с.
 2. Ботвіна Н.О. Управління та оцінка ефективності фінансових інвестицій / Н.О.Ботвіна, Н.А.Турчак // Бізнес-навігатор. – 2009. – №2 (17) – С.88-91.
 3. Викулов В.С. Инновационная деятельность кредитных организаций / В.С. Викулов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №1. – С.79-89.
 4. Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : моногр. / О.Є. Ґудзь – К. : ННЦ, ІАЕ, 2007. – 578 с.
 5. Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку / М.Я. Дем’яненко – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2007. – 64 с.
 6. Мирецкий А.П. О сущности банковских услуг и банковских продуктов / А.П. Мирецкий // Вестник СГСЭУ. – 2002. – № 4. – С. 64-70.
 7. Мороз А.М. Банківські операції : підруч. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна ; за ред. А.М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:КНЕУ, 2002. – С. 15.
 8. Непочатенко О.О. Організаційно–економічні механізми кредитування аграрних підприємств : моногр. / О.О. Непочатенко. – Умань: УВПП, 2007. – 456 с.
 9. Олійник О.О. Оцінки кредитоспроможності позичальника при довгостроковому банківському кредитуванні / О.О. Олійник // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 8. – С. 10–13.
 10. Російська банківська енциклопедія / гол. ред. О.І. Лаврушин. – М., 1995. – 600 с.
 11. Саблук П.Т. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, М.В. Нетеса, Р.П. Саблук. – К.: ННЦ, ІАЕ, 2005. – 478 с.
 12. Стецюк П.А. Трансформация матрицы банковского кредитования сельскохозяйственных предприятий / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь, А.В. Войтюк // Экономика АПК. – 2013. – № 12. – С. 49–55.
 13. Шмігельська З.К. Інноваційні ресурси економічного зростання / З.К. Шмігельська // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 186–190.
 14. Яцевич А.В. Возможности Интернет для рынка банковских услуг [Электронный ресурс] / А.В. Яцевич. – Режим доступа : http://yas.narod.ru/andy/ib_content.htm.
 15. Caveat creditor : a new economic era is dawning // The Economist. – 2009. – № 27. – P. 65.
 16. European Innovation Scoreboard 2003. European Commission, 2003. Nov. 2003.
 17. Innovation Clusters: Drivers of National Innovation System. – Paris: ОЕСD, 2003. – 235 р.
 18. Lord W.A. Household Dynamics. Economic Growth and Policy Oxford University Press. – 2002 – 378 p.
 19. Methodological aspects of urban evolution comparative studies / Edward K. Trutnev // Eur. Cities. Growth and Decline.: Int. Res. Conf., The Hagus., Apr. 13-16, 1992: Book Abstr. Amsterdam etc., 2002. – 246 p.
 20. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D // www. unctad.org/en/docs/wir2005overview_en.Pdf.
Читати статтю: 14_08_51-56.pdf