ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.111.4
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки / Залізко В.Д. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 19

Розглядається ряд проблем неефективного управління сільським господарством та нераціонального використання виробничих ресурсів, які безпосередньо впливають на забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку сільських територій. На основі проведеного аналізу рівня продуктивності праці, рентабельності та врожайності зроблено оцінку ефективності суспільного виробництва в сільському господарстві й запропоновано шляхи переходу від техногенного економічного до стійкого соціально-економічного розвитку. Визначено, що діяльність сільськогосподарських суб'єктів має бути спрямована не стільки на розширення виробництва продукції, скільки – на підвищення ефективності використання ресурсів: праці, людського і природного капіталу, землі, підприємницьких здібностей тощо. Встановлено, що оскільки сільськогосподарське виробництво – це тільки елемент системи економічної безпеки сільських територій, то доцільно використовувати системний підхід для оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських виробників, а саме – необхідно ввести в розгляд систему показників, що характеризують ефективність використання ресурсів. На основі індексного методу, скориставшись окремими показниками (які можна розрахувати за даними Державної служби статистики України) розроблено авторську методику оцінки ефективності виробництва, що уможливлює виявити фактори, які сприяють або перешкоджають ефективності використання ресурсів, і надалі розробити заходи щодо підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських виробників із позицій зміцнення економічної захищеності країни. Запровадження системи моніторингу та ранжування соціально-економічної ефективності діяльності сільськогосподарських виробників з використанням запропонованого інтегрального індексу дасть змогу не тільки виявити негативні чинники, що перешкоджають зміцненню економіки сільських територій, а й прогнозувати можливі загрози економіці України в регіональному розрізі. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: сільське господарство, виробничі ресурси, індексний метод, ефективність виробництва, економічна безпека, сільські території

Список використаних джерел

 1. Wilson Barry K. Farming the System. How Politics and Farmers Shape Agricultural Policy / Wilson Barry K. Saskatoon, Saskatchewan, 1990.
 2. Winters Paul. Patterns of Rural Development: A Cross-Country Com­pa­rison Using Microeconomic Data. / Paul Winters, Timothy Essam, Benjamin Davis, Alberto Zezza, Calogero Carletto and Kostas Stamoulis. – ESA Working Paper No. 08-06 August 2008. – 36 p.
 3. Wolf C. (Jr.). Markets or Governments. Choosing Between Imperfect Alternatives / Wolf C. (Jr.). Cambridge, The MIT Press, 1988.
 4. Dirk B. Agriculture, Development, and Urban Bias / B. Dirk, D. Headey// World Development 36.8: 1342–64.
 5. Krupnik K. Development of rural areas in cultural landscape / K. Krupnik, M. Brozek // Геодез., картогр. і аерофотознімання: Укр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 68. – С. 24–29.
 6. Talavyria M. P. New agrarian policy of Ukraine / M. P. Talavyria // IAMO Forum 2006 “Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions, and Policies: Challenges and Strategies”. – Halle, Germany. – 2006.
 7. Азізов С.П. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: підруч. / С.П. Азізов, П.К. Канінський, В.М. Скупий; за ред. С.П. Азізова. – К.: ІАЕ, 2001. – 834 с.
 8. Гуменюк М.М. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами регіону / М.М. Гуменюк // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. – 2012. – № 1. – С.91–95.
 9. Ефективність сільськогосподарського виробництва в особистих господарствах громадян (за матеріалами обстеження) / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т аграр. економіки ; П.Т.Саблук, В.Я.Месель-Веселяк, Ю.Я.Лузан та ін.; за ред. П.Т.Саблука та ін. – К. : 2001. – 378 с.
 10. Пасхавер Б. Й. Основні проблеми розвитку сільсько­господарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л. В. Молдаван, О.В. Шубравська // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 3–9.
 11. Паламарчук Л. Ефективність використання сільськогосподарських земель у нових умовах господарювання / Л. Паламарчук, В. Корнієнко // Вісн. Львівського нац. аграр. ун-ту. – 2013. – № 20(2). – С.113–117.
 12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 668 с.
 13. Бицюра Ю.В. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 „Економічна теорія та історія економічної думки” / Ю.В. Бицюра ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Національний педагогічний ун-т імені М.П. Драгоманова. – К., 2009. – С. 218.
 14. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 15. Сільське господарство України за 2012 рік: Стат. зб.; за ред. Н.С. Власенко. – К.: Держ. служба статистики України, 2013. – 402 c.
 16. Статистичний щорічник України за 2012 рік; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Держ. служба статистики України, 2013. – 552 с.
Читати статтю: 14_10_19-26.pdf