ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.435:316.343.37(477)
Сторінка молодого науковця

Диференціація доходів сільського населення України / Дворник І.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 101

Представлено базові складові нерівності доходів сільського населення, зумовлені тим, що сільське господарство нині вважається особливим видом діяльності. Зроблено порівняльний аналіз із міським населенням, використовуючи коефіцієнт (індекс) Джині й криву Лоренца. Розрахунок показав, що диференціація доходів сільського населення вища, ніж міського. Представлено вплив тіньової економіки як прихованого фактора на формування рівня доходів населення, данi якого є основою для прийняття соцiально-економiчних рiшень. Запропоновано модель формування доходів із метою подолання нерівності серед населення. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: доходи, сільське населення, диференціація, індекс Джині, крива Лоренца, тіньова економіка

Список використаних джерел

 1. Boulding K.E. The Household as Achilles Heel / K.E. Boulding // Journal of Consumer Affairs. – 1972. - №2. – P. 110-119.
 2. Emilio A. Parrado, William A. Kandel / Hispanic Population Growth and Rural Income Inequality // Social Forces 86 (3) 1421-1450. March 2010.
 3. Henry J. Kaiser Family Foundation. State Health Facts. “Adult Income Eligibility Limits at Application as a Percent of the Federal Poverty Level,” – 2013. Access: http://www.statehealthfacts.org/comparereport.jsp?rep=130&cat=4.
 4. Households and the World Economy / J. Smith, I. Wallerstein, H.D. Evers (eds). Beverly Hills: Sage Publ., 1984.
 5. Rural Household's Livelihood and Well-Being Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income. – Eurostat, 2007. – 533 p.
 6. Schneider F. The Shadow Economy: An International Survey / Schneider F., Enste D. – Cambridge University Press, 2003. – 238 p.
 7. Гайдуцький А.П. Аграрна реформа і нові можливості для залучення іноземних інвестицій / А.П. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2006. – №8. – С. 3-12.
 8. Державне регулювання формування доходів домогосподарств: [моногр.] / В.М. Трегобчук, А.Є. Никифоров. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.
 9. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна моногр.) / відп. за вип. Л.М. Черенько, О.В. Макарова; за ред. Е.М. Лібанової. – У 2-х т. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – С. 43-45.
 10. Макаренко А.П. Важливі аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / А.П. Макаренко // Бізнес-навігатор. – 2007. – №2 (12). – С. 25-28.
 11. Мармоза А.Т. Теорія статистики [текст]: підруч. / А.Т. Мармоза – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – С. 128-132.
 12. Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення / О.М. Могильний // Економіка АПК. – 2013. - №12. – С. 5-11.
 13. Мороз О.В. Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування / О.В. Мороз, В.М. Семцов // Економіка АПК. – 2013. - №5. – С. 96-102.
 14. Прокопа І.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута // НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 240 с.
 15. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С. 4-12.
 16. Статистичний щорічник України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України; ред. О.Г. Осауленко. — К., 2013. – 552 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1268648/.
 17. Талавиря М.П. Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів та платних послуг / М.П. Талавиря, І.В. Дворник, Г.М. Македон. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 276 с.
Читати статтю: 14_11_101-106.pdf
Читати переклад статті: 1411dvornyk.pdf