ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.9:332.3
Сторінка молодого науковця

Розвиток малих форм господарювання в регіоні / Зубар І.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 106

Розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Вінницької області. Особлива увага приділена функціонуванню малих форм господарювання, а саме особистих селянських і фермерських господарств. Проаналізовано канали збуту продукції даними суб’єктами та виявлено тенденцію до монополізації ринку посередниками, дії яких призводять до зниження прибутковості самих виробників. Також виявлено, що фермерські господарства Вінниччини не досягли науково обґрунтованих розмірів земельних угідь і мають недостатню забезпеченість технікою, що призвело до низької продуктивності порівняно з іншими формами господарювання. Проблеми розширення земельних площ фермерів викликані посиленою конкуренцією з великими агрохолдингами, які обробляють сотні тисяч гектарів та постійно розширюються. Звертається увага на необхідність державного регулювання діяльності даних агроформувань. Доведено, що в умовах зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення малі форми господарювання будуть не в змозі за власний кошт викупити необхідні їм земельні ділянки, що вимагає розробки системи іпотечного кредитування й підтримки фермерів в умовах функціонування ринку землі. Табл.: 8. Рис.: 3. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: фермерські господарства, особисті селянські господарства, ринок, ринкові посередники, прибутковість, земельні площі, ринок землі

Список використаних джерел

  1. Азізов С.П. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: підруч. для студ. аграр. вузів / С.П. Азізов, П.К.Канінський, В.М.Скупий. – К. : ІАЕ, 2001. – 834 с.
  2. Бородіна О.М. Яка модель агросектору необхідна Україні / О.М.Бородіна, I.П. Прокопа // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – 19-25 трав. (№ 18). – С. 1- 8.
  3. Липчук В.В. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку : моногр. / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин, О. М. Кордоба. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 236 с.
  4. Статистичний бюлетень “Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік”// Державна служба статистики України. – К., 2013. – 92 с.
  5. Статистичний збірник “Сільське господарство Вінниччини” за 2012 рік //Головне управління статистики у Вінницькій області. – Вінниця, 2013. – 308 с.
  6. Статистичний збірник “Фермерські господарства Вінниччини” за 2012 рік // Головне управління статистики у Вінницькій області. – Вінниця, 2013. – 96 с.
  7. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи // НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.
  8. De Chen Economic Analysis on Protection of Farmers’ Benefits Basedon Market of Agricultural Means of Production and Agricultural Products / De Chen, Dongmei Xiangi , Shengping Shi//Asian Agricultural Research 2013,5(11):5-8.
  9. The Impact of the Common Agricultural Policy on Romanian Farming Structures. Who are the Winners and who are the Losers? /Jitea, Ionel-Mugurel Pocol, Christina Bianca European Association of Agricultural Economists// 142nd Seminar, May 29-30, 2014, Budapest, Hungary.
Читати статтю: 14_11_106-114.pdf
Читати переклад статті: 1411zubar.pdf