ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5:636.2.082
Аграрна політика і реформування

Державна підтримка збереження генофонду місцевих нечисленних вітчизняних порід у тваринництві / Гладій М.В., Шаран П.І., Кругляк О.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 15

Проведено порівняльну економічну оцінку показників основних господарсько корисних ознак генофондових об’єктів великої рогатої худоби, свиней, овець нечисленних і конкурентних стад новостворених вітчизняних порід. За допомогою економіко-статистичного й графічного методів дослідження встановлено, що велика рогата худоба молочного, комбінованого і м’ясного напряму продуктивності, свині та вівці різних порід, які утримуються в генофондових суб’єктах, порівняно з конкурентними стадами однойменних видів тварин значно гірше оплачують корми продукцією внаслідок низької продуктивності. Через це вища собівартість, низька рентабельність реалізації молока (2-12%), збитковість продажу живої маси великої рогатої худоби сірої української, свиней миргородської, овець сокільської порід. За нинішніх економічних умов генофондові суб’єкти великої рогатої худоби, свиней, овець неспроможні здійснювати просте відтворення виробництва, а отже, функціонувати без державної фінансової підтримки. Табл.: 8. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: нечисленні породи великої рогатої худоби, свиней, овець, рентабельність

Список використаних джерел

 1. Буркат В. П. Селекція і генетика у тваринництві: стан, проблеми, перспективи / В.П. Буркат // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2003. – № 1. – С. 37-54.
 2. Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве // М. В. Зубец, В. П.  Буркат, Ю. Ф. Мельник [и др.]; под. ред. М. В. Зубца, В. П. Бурката. – К. : БМТ, 1992. – 722 с.
 3. Гузєв І.В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : дис. ... д-ра с.-г. наук / І.В. Гузєв. – Чубинське ; К., 2012. – 628 с.
 4. Закон України «Про племінну справу у тваринництві : за станом 20 лют. 2003 р., зі змінами від 29 черв. 2010 р., 19 жовт. 2010 р. // Нормативно-правові акти з питань племінної справи у тваринництві [Міністерство аграрної політики України], ДНВК «Селекція». – К., 2004. – С. 3-16.
 5. Ковтун С.І. Нові біотехнологічні методи збереження генетичних ресурсів тварин / С.І. Ковтун // Проблеми збереження генофонду тварин : матер. творч. дискус., 27 лют. 2007 р. / Ін-т розвед. і генет. тварин УААН. Т-во генет. і селекціонерів ім. М. І. Вавилова; за ред. В. П. Бурката. – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 44-45.
 6. Конвенція про збереження біологічного різноманіття, ратифікована Законом України № 252/94-ВР від 29.11.1994 р. [Електронний ресурс] / Ріо-Де-Жанейро, 1992. – 22 с. – Режим доступу: www URL: http://www.uazakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030.
 7. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных / Н.А Кравченко. – М. : Колос, 1973. – 486 с.
 8. Кругляк А.П. Актуальные вопросы сохранения генофонда сельскохозяйственных животных / А.П. Кругляк // Быки производители локальных серой украинской и белоголовой украинской пород : каталог. – К. : Урожай, 1987. – С. 3-8.
 9. Метлицька О.І. Популяційно-генетичне дослідження як обґрунтування шляхів збереження генофонду свиней миргородської породи / О. І. Метлицька, В. Ю. Нор // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2013. – Вип. 47. – С. 61 – 73.
 10. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин ; наук. ред. І. В. Гузєв. – К. : Аграрна наука, 2007. – 120 с.
 11. Молекулярно-генетичні та біотехнологічні дослідження в галузі тваринництва / Б.Є. Подоба, К.В. Копилов, С.І. Ковтун, К.В. Копилова, Ю.В. Подоба, М.Л. Добрянська ; за наук. ред. М.В. Зубця. – К. : Аграрна наука, 2013. – 248 с.
 12. Подоба Б. Є. Генетична експертиза у скотарстві / Б. Є. Подоба, В. С. Качура, М. В. Дідик. – К. : Урожай, 1991. – 176 с.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу» від 18 трав. 2011 р. № 515 [Електронний ресурс] / Закони України : інформаційно-правовий портал. – Режим доступу : www URL: http://www.uazakon.com/documents/date_2g/pg_itwhst.htm.
 14. «Програма збереження та раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин на 2001-2005 роки» [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики України – К., 2001. – Режим доступу : www URL: http://www.uazakon.com/documents/date_2g/pg_itwhst.htm.
 15. Програма збереження локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні (згідно з вимогами ФАО). – Чубинське, 2013. – 24 с.
 16. Рубан Ю. Д. Эволюция крупного рогатого скота в современной и будущей селекции/ Ю.Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2000. – 240 с.
 17. Состояние всемирных генетических ресурсов в сфере продовольствия и сельского хозяйства – краткий отчет / Комиссия по генетическим ресурсам в сфере продовольствия и сельского хозяйства. Продовольствие и сельское хозяйство. Организация Объединённых Наций. – Рим, 2007. – 38 с.
 18. Стратегия сохранения животных и растительного мира земли / Б. Н. Вепринцев, Н. Н. Ротт [и др.] // Консервация генетических ресурсов. – Пущино, 1991. – С. 5-18.
 19. Харчук И. Т. Принципы сохранения генофонда в гомо- и гетерозиготном состоянии / И. Т. Харчук, О. П. Чиркова // Быки-производители локальных серой украинской и белоголовой украинской пород : каталог. – К. : Урожай, 1987. – С. 8-13.
 20. Шаран П. І. Організаційно-економічні та правові основи збереження генофонду сільськогосподарських тварин в умовах інтеграції України в світову економічну систему / П. І. Шаран, Г. Г. Кравченко: матеріали творчої дискусії 14 лют. 2007 р. «Проблеми збереження генофонду порід». – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 86-88.
 21. Шаран П. І. Методичні підходи до визначення розміру бюджетної дотації на збереження генофонду різних видів сільськогосподарських тварин / П.І. Шаран // Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин. – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 102-111.
 22. Шеремета В. І. Генетичне різноманіття порід України в доповіді ФАО / В.І. Шеремета: матер. творчої дискусії 14 лют. 2007 р. «Проблеми збереження генофонду порід». – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 90-97.
 23. Эйснер Ф. Ф. Проблемы сохранения и рационального использования генофонда сельскохозяйственных животных / Ф.Ф. Эйснер // Бюл. ВНИИРГЖ. – 1988. – Вып. 68. – С. 6-9.
 24. Roosen, J., Fadlaoui, A. & Bertaglia. M. 2005. Economic evaluation for conservation of farm animal genetic resources. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122(4):217–228.
 25. Cicia, G., D'Ercole, E. & Marino, D. 2003. Costs and benefits of preserving farm animal genetic resources from extinction: CVM and bioeconomic model for valuing a conservation program for the Italian Pentro horse. Ecological Economics, 45(3):445–459.
 26. Drucker A.G. & Anderson, S. 2004. Economic analysis of animal genetic resources and the use of rural appraisal methods: Lessons from South-East Mexico. International Journal of Sustainable Agriculture, 2(2): 77–97.
 27. Drucker, A.G., Gomez, V. & Anderson, S. 2001. The economic valuation of farm animal genetic resources: a survey of available methods. Ecological Economics, 36(1): 1–18.
 28. Pearce, D. & Moran, D. 1994. The economic value of biodiversity. London. Earthscan.
Читати статтю: 14_11_15-22.pdf