ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.16(477.75)
Економіка агропромислового виробництва

Інтегральна оцінка економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / Олійник О.В., Клєпчева О.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 23

Розроблено методику інтегральної оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств з урахуванням ризиків, що зумовлюють її зниження з використанням коефіцієнта еластичності виходу чистого продукту на одиницю сільськогосподарських угідь. Доцільність вибору як результативного показника для оцінки рівня економічної стійкості чистої продукції випливає з її економічної сутності, яка повною мірою віддзеркалює обсяг створеної доданої вартості та справедливість її розподілу між усіма учасниками процесу відтворення. Апробація цього методичного підходу на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області показала високу його надійність. Визначено, що найбільш стійким у 2007–2012 роках було ПСП "Компакт" Близнюківського, а найменш стійким – ТОВ "Харківський кінний завод" Харківського районів, для яких значення коефіцієнта еластичності виходу чистої продукції становило 1,71 і 0,68 відповідно. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: економічна стійкість, еластичність, залишкова варіація, темп приросту, сільськогосподарські підприємства, чистий продукт, резистентність

Список використаних джерел

 1. Анохин С.Н. Основы экономической устойчивости промышленных предприятий в рыночной экономике / С.Н. Анохин. – Саратов: СГТУ, 2000. – 44 с.
 2. Аранчій  В.І. Інтегральні підходи до оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств / В.І. Аранчій, М.О. Удовіченко // Наук. пр.. Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 10-15. – (Спецвип.).
 3. Брянцева И.В. Экономичес­кая устойчивость предприятия: сущность, оценка, управление / И.В. Брянцева. – Хабаровск: Хабаров. гос. техн. ун-т, 2007. – 150 с.
 4. Злобин Б.К. Концепция экономической устойчивости хозяйственных систем / Б.К. Злобин. – М.: Экономика, 2000. – 450 с.
 5. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью фирмы. Логистикоориентированное проектирование бизнеса / А.Д. Канчавели, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко [и др.]; ред. А.А. Колобов, И.Н. Омельченко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бау­мана, 2001. – 600 с.
 6. Хорев А.И. Управление организационно-экономической устойчивостью хлебопекарных организаций / А.И. Хорев, А.Н. Полозова, Н.В. Фролова. – Воронеж: Центр. – чернозем. кн. изд-во, 2002. – 200 с.
 7. Шатунова Т.А. Показатели оценки экономической устойчивости промышленных предприятий / Т.А. Шатунова // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля.– 2007. – № 2(108). Ч. 1.– С. 238–264.
 8. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформ.-аналіт. зб. ; за ред. П.Т. Саблука [та ін.]. – К., 2002. – 648 с.
 9. Лосев А.П. Агрометеорология: учеб. / А.П. Лосев, Л.Л. Журина. – М.: Колос, 2004. – 300 с.
 10. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К.: Центр навч. літ-ри, 2012. – 240 с.
 11. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
 12. Олійник О.В. Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільсько­господарських підприємств / О.В. Олійник, Т.В. Калашнікова, О.В. Клєпчева // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 51.
 13. Вища математика / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова, О.І. Лютий [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 606 с.
 14. Altman E.I. Financial Rations. Discriminent Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy / E.I. Altman // Journal of Finance. – September 1968. – Р. 589-609.
 15. Altman E.I. Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporation / E.I. Altman, R.G. Haldeman, P. Narayanan // Journal of Banking and Finance. June 1977. – Р. 29-54.
 16. Beaver W.H. Market Prices, Financial Ratios and the Prediction of Failure / W.H. Beaver // Journal of Accounting Research. 1968. – № 2. – Р. 179-192.
 17. Competition in agriculture: the United State in the Word Market / D. Colyer, P.L. Kennedy, R.P. Krugman et al. – NY.: Food Products Press, 2000. – 323 p.
 18. Daly H.E. For the common Good / Daly H.E., J. Cobb Jr. – Boston: Beacon Press, 1994. – 534 p.
Читати статтю: 14_11_23-29.pdf