ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15.017.3
Економіка агропромислового виробництва

Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення / Кропивко М.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 29

Виявлено ключові характеристики та науково обґрунтовано сучасні форми господарств населення України. На основі адаптації методологічних підходів теорії людської мотивації А.Х. Маслоу запропоновано класифікувати господарства населення за п’ятьма групами, а саме: до першої групи належать особисті селянські господарства, які займаються товарним виробництвом сільськогосподарської продукції, до другої − особисті селянські господарства, члени яких використовують земельні ділянки для городництва, садівництва, сінокосіння та випасання худоби, фізичні особи-підприємці, які ведуть свою діяльність у галузі сільського господарства, сімейні ферми, сімейні фермерські господарства, а також господарства населення, що надають послуги із сільського, зеленого та агротуризму; до третьої – переважна більшість садівничих (дачних) господарств, до четвертої – переважна більшість господарств населення, які територіально розміщені у межах котеджних містечок, а до п’ятої групи – родові маєтки (садиби) й господарства населення, земельні ділянки яких використовуються для задоволення від вирощування сільськогосподарських культур, а також як хобі членів цих господарств. Рис.: 3. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: сільське господарство, господарства населення, мотивація, потреба, виробнича і невиробнича сфера, валова сільськогосподарська продукція

Список використаних джерел

 1. Валова продукція сільського господарства України за 2013 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 26 с.
 2. Статистичний щорічник «України за 1999 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2000. – 624 с.
 3. Закон України «Про фермерське господарство». – К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45.
 4. Статистичний щорічник «України за 2000 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2001. – 600 с.
 5. Статистичний щорічник «України за 2003 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 615 с.
 6. Статистичний щорічник «України за 2005 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 624 с.
 7. Шульський М.Г. Особисті господарства населення: стан, можливості і перспективи: моногр. / М.Г. Шульський. – Львів: «Край», 2003. – 280 с.
 8. Прокопа І.В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. – К.: Ін-т економ. та прогнозування НАН України, 2011. – 240 с.
 9. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистим селянським господарством – витрати, ціни, ефективність: моногр. / О.М. Шпичак, Свиноус І.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 300 с.
 10. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2.
 11. Експрес – випуск «Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2014 року». – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 2 с.
 12. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 452 с.
 13. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.ukrweb.net/books/masla01/txt04.htm.
 14. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 № 742-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15
 15. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page2.
 16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» № 109/95/157 від 17.05.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00/conv.
 17. Проект Закону України «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruraltourism.com.ua/index2.php?a=viewmaterial&id=9.
 18. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж» № 91 від 24.06.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19568.html.
 19. Things the New Census of Agriculture Tells Us About Family Farmers and Our Food System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.farmaid.org/site/c.qlI5IhNVJsE/b.9147949/k.EBAC/Ag_Census.htm.
 20. Проект Закону України «Про родові маєтки і родові поселення в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gr.biz.ua/gr11-13/dejatel/562-proekt-zakon-ukrayini-pro-rodov-mayetki-rodov-poselennya-v-ukrayin.html.
 21. Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 76-82.
 22. Prognoza gospodarstw domowych wedlug wojewodztw na lata 2008-2035. – GUS, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa 2009 r. 24 s.
 23. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК – 2005. – № 3. – (125). – С. 3-10.
 24. Waldemar Michna. Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych / Waldemar Michna. - Warszawa, kwiecień 2011 r. – 28 s.
 25. Збарський В.К. Тенденції розвитку особистих селянських господарств / В.К. Збарський, П.К. Канінський // АгроІнКом. –2008. - №5-6. – С. 56-62.
 26. Krystynа Siwiak Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. / Krystynа Siwiak. – Warszawa, Główny Urząd Statystyczny 2013. – 22 s.
Читати статтю: 14_11_29-36.pdf