ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01/02.075.8
Економіка агропромислового виробництва

Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України / Бондаревська К.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 36

Висвітлено сучасний стан аграрного сектору економіки України, проблеми та перспективи розвит-ку галузі. Зокрема, виявлено цілий ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств: низький рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, диспаритет міжгалузевих відносин, недосконалість сільської інфраструктури, потреба оновлення матеріально-технічної бази та запровадження інновацій тощо. Наголошено про необхідність термінового розв’язання першочергових завдань щодо забезпечення ефективного розвитку аграрних підприємств і продовольчої безпеки України. В результаті дослідження обґрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування галузі аграрного виробництва та перспективи розвитку АПК. Серед напрямів державної політики, направленої на удосконалення економічних відносин в аграрній галузі, визначено: удосконалення й актуалізацію законодавчої бази, встановлення регульованих цін на основні види сільськогосподарської продукції, захист вітчизняного аграрного ринку, бюджетну підтримку підприємств галузі, створення вертикально інтегрованих агрокомплексів у контексті оновлення матеріально-технічної бази і запровадження інновацій, пільгове кредитування, розвиток трудового потенціалу сільських територій. Комплекс заходів державного впливу сприятиме досягненню високих економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств на перспективу. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: державне регулювання, розвиток аграрного сектору, ціновий диспаритет, інтеграція, інновації, продовольча безпека

Список використаних джерел

  1. Bondarevska K. State regulation as a factor of sustainable economic development // MEST Journal. Vol. 2. No. 2. July 2014. pp. 23-31. DOI 10.12709/issn. 2334-7058.
  2. Глубіш Л. Я. Економічні важелі механізму державного регулювання виробничої складової продовольчої безпеки / Л. Я. Глубіш // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 9-18.
  3. Лузан Ю.Я. Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України / Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2014. – № 6. – С. 5-9.
  4. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2014. - №4. – С. 5-12.
  5. Прислонова Н. Сельское хозяйство Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/2556/selskoe-hozyaystvo-germanii.
  6. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
  7. Сільське господарство України за 2012 рік: стат. зб. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 402 с.
  8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
  9. Удосконалення земельних відносин в аграрній сфері / В.М. Трегобчук, Н.М. Скурська, В.Д. Яровий, В.П. Прадун. – К.: Об'єдн. ін-т економіки НАН України, 2004. – 48 с.
  10. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О.М. Шпичак / Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 150-155.
Читати статтю: 14_11_36-42.pdf