ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.2
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств / Дудкевич О.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 43

Стаття присвячена місцю облікової політики в системі бухгалтерського обліку та звітності сільськогосподарських підприємств, представлено погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо сутності облікової політики та її впливу на формування даних обліку й звітності сільськогосподарських підприємств. Висвітлено проблеми зіставлення даних бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, які прямо залежать від положень облікової політики як конкретного підприємства, так і всіх сільськогосподарських підприємств України. Доведено необхідність розробки такої облікової політики, в якій мають бути узгоджені положення бухгалтерського, податкового й управлінського обліку і приведені у відповідність до вимог усіх форм звітності, що уможливить одночасно розв’язати найскладнішу проблему, а саме задоволення потреб інформаційного забезпечення головного споживача України – державних органів, а також користувачів звітності, передусім наукових установ. Табл.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: облікова політика, фінансова звітність, уніфікація, стандартизація, фінансовий облік, управлінський облік, основні засоби, амортизація

Список використаних джерел

 1. Величко О.Г. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / О.Г. Величко, С.Ф. Голов. – Д.: ТОВ “Баланс – Клуб”, 2000. – 768 с.
 2. Гироль С.В. Складові облікової політики сільськогосподарських підприємств / С. В. Гироль, О. Д. Радченко // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 73-77.
 3. Дерій В. Облікова політика в Україні: реалії та перспективи / В. Дерій, Н. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №7. – С. 64-65.
 4. Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 24 – 34.
 5. Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику» від 21.12.2005р. № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58984&cat_id=34931.
 6. Міжнародні стандарти фінансової звітності : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id = 92410.
 7. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : учеб. / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б Перейра; пер. с. англ. под. ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : Аудит, Юнити, 1999. – 664 с.
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=366860&cat_id=285157.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 № 779 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/z0823-07.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 // Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – № 2. – С. 53–70.
 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 99-ХГУ (зі змінами і доп., внесеними Законом України від 11.05.2000 р. № 1707-ІП // Уряд. кур'єр. – 2000. – 18 лип.
 13. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета; пер. с англ. / под ред. проф. Я.В. Соколова / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.
 14. Roberts, C., Weetman, P. Gordon, P. International Financial Accounting: A comparative approach.. Second Edition, Preritice Hall, 2002.
 15. Praulins Arturs. Theory and Practice of Standartization of Accounting. Summary and Practice of Standartization for the Promotion to the Degree of Doctor of Economic Science (Dr.dc) University of Latvia, Riga, 2006, – 55p.
 16. Parker R.M. Macmillan Dictionary of Accounting, 2-nd ed. – The Macmillan Press LTD, 1992.
 17. Alexander D. Britton A & Jorissen A (2003), International Financial Reporting and Analysis, London: Thomson.
 18. Petruk Oleksandr. National chart of accounts as an accounting method // General accounting theory (Towards Balanced Development) Papers of International Conference. Warsaw. 2005. – P. 339-346.
Читати статтю: 14_11_43-47.pdf