ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.27:338.431(477)
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України / Дем’яненко М.Я. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 5

Досліджено становлення та розвиток кредитних відносин сільськогосподарських виробників із банківськими установами. Встановлено, що сформована у післяреформений період система кредитування не була достатньо адаптованою до ринкових умов, не враховувалася достатньою мірою і специфіка сільськогосподарського виробництва. Як наслідок цього, вартість кредитів, що надходили в аграрний сектор, швидкими темпами зростала, рентабельність, навпаки, знижувалася, діяльність сільськогосподарських виробників була збитковою. Доведено, що запровадження здешевлення кредитів, що надходили в аграрний сектор за рахунок бюджетного фінансування, було економічно обгрунтованим. Дослідження підтвердило доцільність і своєчасність такого заходу щодо врегулювання кредитних відносин в аграрному секторі. У процесі подальшої оцінки такого механізму виявлено недостатньо ринковий його характер, тому з огляду на економічну ситуацію цей механізм ще зберігатиметься певний час, але в перспективі слід запровадити систему кредитного забезпечення галузі, основною складовою якої має стати Аграрний банк. Табл.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: кредит, кредитна лінія, кредитна спілка, кредитні відносини, кредитор, кредитоспроможність, кредитна операція, кредитна схема

Список використаних джерел

 1. Кредитне обслуговування АПК (концепція) / В.М. Алексійчук. – К.: ІАЕ УААН,1998. – 92 с.
 2. Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК / В.М. Алексійчук // Економіка АПК. – 1998. – № 1. – С.40-45.
 3. Амбросов В.Я. Формування кредитного ринку в системі агробізнесу США / В.Я. Амбросов, А.М. Онєгіна // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 115-116.
 4. Гришова І.Ю. Особливості кредитних відносин молокопереробних підприємств/ І.Ю. Гришова: – К.: Наук. вісн. НАУ. – 2001.- Вип. 44.
 5. Ґудзь О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами / О.Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2003. – №1. – С.86-90.
 6. Ґудзь О.Є. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу земель сільськогосподарського призначення / О.Є. Гудзь //Економіка АПК. –2007. – №1. – С. 84-89.
 7. Дем’яненко М.Я. Фінанси в період формування ринкових відносин / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2002. – №2. – С. 53-58.
 8. Дем’яненко М.Я. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в період формування ринкових відносин / М.Я. Дем’яненко //Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С.41-43
 9. Олійник Д.С. Фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва у зарубіжних країнах / Д.С. Олійник // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С.72-79.
 10. Пиріг Г.І. Особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві / Г.І. Пиріг // Агроінком. –2002. – № 4. – С.73-75.
 11. Рикардо Д. Соч.Т-1. – М.: Госкомиздат, 1998. – 584 с.
 12. Мулік Т.О. Досвід становлення та розвитку системи кредитної кооперації в США/ Мулік Т.О. // Зб. наук. праць Вінницького держ. аграр. ун-ту. – Вінниця, 2001.
 13. Порте Дж. Кредитная система в сельском хозяйстве Нидерландов / Дж. Порте // Экономика, управление. –1996. –№ 3.
 14. Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк // Економіка АПК. –2007. – № 1. – С.109-113.
 15. Черный Р.Н. Кредитный сельскохозяйственный рынок России / Р.Н. Черный // АПК: экономика управление. – 1999. – № 10.
 16. Цыганов Ю. Сельськохозяйственная кооперация в КНР / Ю. Цыганов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1999. – № 5.
 17. Серова Н.А. та ін. Кредитування сільського господарства в Росії, стан і перспективи // Питання економіки. –1996. – № 8.
 18. Слав`юк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу / Р.В. Слав’юк //Фінанси України. – 2000. – № 2.
 19. Trade policy Reviev of Australia; АПК-інформ від 19.04.2004.
 20. Сereals: executive brief. CTA: Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP – EU, 2005.
 21. Stam j, Koenig S, Milko ve D., Pyan j. Farm finances famain nealthy//Agro Outiok. – 2000, № 271. – р. 14-16.
Читати статтю: 14_11_5-14.pdf