ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631:351.755.61
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі / Чопенко В.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 56

Наведено коротку характеристику демографічної ситуації в сільській місцевості, досліджено тенденції та висвітлено проблеми соціально-демографічного розвитку українського села. Встановлено, що покращення демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції й поліпшення якісних показників розвитку сільського населення є нині нагальною проблемою національного масштабу. Окреслено основні напрями оздоровлення демографічної ситуації на селі. Наголошено на необхідності консолідації зусиль держави, регіональних і місцевих органів влади і самоврядування, а також територіальних громад для розв’язання демографічних проблем сільських територій. Зазначено, що саме територіальна громада має визначати напрями облаштування на селі оптимального життєвого середовища, створення у сільських поселеннях належних умов праці й проживання. Запропоновано систему першочергових і перспективних заходів, виконання яких сприятиме подоланню демографічної кризи та соціальному відродженню села. Табл.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: демографічна ситуація, сільське населення, сільські території, українське село, чисельність населення, територіальна громада

Список використаних джерел

 1. Булавка О.Г. Суцільна паспортизація сіл України – основа розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 77 – 80.
 2. Демографічна ситуація в Україні у 2013 році. Стат. збірник. Державна служба статистики України. – К., 2014. – 56 с.
 3. Нелеп В.М. Шляхи відродження українського села / В.М. Нелеп // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 125 – 129.
 4. Пирожков С.І. Демографічний і трудовий потенціал / С.І. Пирожков. Т. 1. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 934 с.
 5. Саблук П.Т. Демографічні проблеми українського села (наукова доп.) / П.Т. Саблук, К.І. Якуба; відп. ред. П.Т. Саблук. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 38 с.
 6. Соціально-економічний розвиток сільських територій; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 642 с.
 7. Транченко Л.В. Аналіз та проблеми соціально-економічного розвитку села / Л.В. Транченко // Наук.-практ. журнал “Інвестиції: практика та досвід”. –2012. – № 5. – С. 66 – 69.
 8. Україна у цифрах у 2012 році. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 250 с.
 9. Хвесик М.А. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектора / М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 66 – 76.
 10. Якуба К.І. Соціально-демографічний стан сільських населених пунктів / К.І. Якуба // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наук. доп.; за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 33 – 40.
 11. Якуба К.І. Ознаки тривалості життя українського селянства / К.І. Якуба // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 60 – 65.
 12. Rural Development in the EU, Statistical and Economic Information, Report 2010. – 257 p. // http://ec.europa.eu/agriculture/agrista.
 13. Sen A. Development as Freedom / A. Sen. – New York: Prentice-Hall, 1999. – 366 p.
 14. Smith M.K. Social Capital – The encyclopaedia of informal education /M.K Smith. //www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
 15. Takayama T. Analysis / T. Takayama. – Amsterdam: North-Holland, 1986. – 195 p.
Читати статтю: 14_11_56-60.pdf