ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658:005.5
Управління та інформаційне забезпечення

Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / Стецюк П.А., Гудзь О.Є. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 62

Висвітлено сучасні підходи до інтерпретації економічної природи ризикозахищеності підприємства в рамках теорії ризиків, концепції корисності та системного підходу. Охарактеризовано авторське розуміння процесу управління ризикозахищеністю у теоретичному та практичному аспекті, розкрито чинники, які впливають на ці процеси. Обґрунтовано необхідність застосування вітчизняними підприємства таких інструментів ризик-менеджменту як карта ризиків та ризик-профіль, запропоновано технологію їх побудови та механізми практичної реалізації. Використання пропозицій авторів сприятиме формуванню надійної системи ризикозахищеності підприємств. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: фінансові ризики, антикризовий захист, ризикозахищеність підприємства, ризикостійкість, ризик-менеджмент, управління ризикозахищеністю, індикатори ризику, карта ризиків, ризик-профіль

Список використаних джерел

 1. Антикризисное управление: учеб. пособ. – В 2-х т. – Т. 2: Экономические основы; отв. ред. Г.К. Таль. – М.: Изд-во «Инфра-М», 2004. – 432 с.
 2. Артищук І.В. Управління ризикозахищеністю підприємства / І.В. Артищук // Зб. наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 153-159.
 3. Бартон Т. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься / Т. Бартон, У. Шенкир, П. Уокер. – М.: Вильяме, 2008. – 208 с.
 4. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 2005. – 600 с.
 5. Борисова В.А. Організаційно-економічний механізм страхування / В.А. Борисова, О.В. Огаренко. – Суми: Довкілля, 2001. – 188с.
 6. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учеб. пособ. / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.
 7. Вашакмаждзе Т. Как финансовому директору управлять рисками / Т. Вашакмаждзе, А. Гребенюк // Финансовый директор. – 2006. – №7-8.
 8. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, Г І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.
 9. Вяткин В.Н. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, П.Н. Иванушко. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 400 с.
 10. Градов С.И. Риск и выбор стратегий в предпринимательстве / Градов С.И. – М.: МСХА, 2004 – 230 с.
 11. Навроцький С.А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування / С.А. Навроцький // Наука й економіка. – 2012. – № 1 (25). – С. 61-69.
 12. Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Д. Нортон, Р. Каплан. – М.: Олимп-бизнес, 2010. – 320 с.
 13. Останкова Л.А. Повышение рискоустойчивости системы планирования / Л.А. Останкова, А.Ю. Попова, Н.Ю. Шевченко // Školabiznisa. – Broj; 2011. – №1. – С. 32-36.
 14. Пикфорд Дж. Управление рисками / Дж. Пикфорд. – М.: Вершина, 2004. – 352 с.
 15. Саблук П.Т. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, В.Л. Валентинов – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.
 16. Хохлов Н.В. Управление риском: учеб. пособ. для вузов / Н.В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2001. – 240 с.
 17. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: монография / А.С. Шапкин. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 544 с.
 18. Шахов В.В. Теория и управление рисками в страховании / В.В. Шахов. – М: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
 19. Badylis S.E. Analysis of Risk to Life and Limb / S.E. Badylis. – Operations Research, 1980, 28(1), Jau-Fel. – 175 р.
 20. Davis E.D. Financial Fragility and systemic Risk / E.D. Davis. – Oxford, 1995. – 396 р.
 21. Fama E.F. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests / E.F. Fama, J.D. MacBeth // Journal of Political Economy. – 1973. Vol. 81. – P. 607-636.
 22. Hopkin, Paul. Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. – Kogan Page Limited. – 2010. – 358 p.
 23. Kiff J., Michaud F.-L., Mitchell J. Une revue analytique des instruments de transfert du risque de crèdit // Rev. de la stabilitè fin. – P., 2003. – Juin. – P. 110-133.
Читати статтю: 14_11_61-68.pdf