ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.45:338.432
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення прийняття господарських рішень в аграрній сфері / Гусейнгулієв Наіль Юсиф огли // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 78

Досліджено актуальні науково-теоретичні, методологічні та практичні питання регулювання, в тому числі формування інформаційного забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано вимоги до інформаційного забезпечення прийняття регулівних рішень, дано оцінку практики модернізації інформаційної інфраструктури, проведено теоретико-методологічні узагальнення. Доведено, що розробка і прийняття регулівних рішень в аграрній сфері вимагає наявності докладної інформації про цілі та ресурси, створення інформаційної бази для оцінки технологічного й управлінського середовища, а також розробки прогнозів на найближчу перспективу. Рис.: 1. Бібліогр.: 4.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, регулювання, сільське господарство, інформаційна інфраструктура, модернізація

Список використаних джерел

  1. Qasımov F.H. İnformasiya: yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri / F.H. Qasımov, Z.M. Nəcəfov. – Bakı: Elm, 2009. – 416 s.
  2. Balayev R.Ə. Urbanizasiya: şəhər iqtisadiyyatı və ərzaq problemi / R.Ə. Balayev. – Bakı: Elm, 2007. – 295 s.
  3. Abbasov Ə.M. İnformatika və kompüterləşmənin əsasları / Ə.M. Abbasov, M.N. Əlizadə, E.V. Seyidzadə, M.Ə. Salmanova. – Bakı: MSV NƏŞR, 2006. – 880 s.
  4. Əhmədov İ.V. Kənd təsərrüfatının idarə edilməsi / İ.V. Əhmədov. – Bakı: Ozan, 2006. – 880 s.
Читати статтю: 14_11_78-83.pdf