ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.28:631.11
Сторінка молодого науковця

До питання орендних відносин при використанні земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення / Коритник М.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 84

З’ясовано сутність та особливості передачі в оренду земельних часток (паїв) і формування ринку землі як важливого сегмента ринкової економіки України. Розроблено теоретичні засади й концептуальні підходи щодо вдосконалення державної політики у сфері земельних ресурсів сільськогосподарського призначення, а саме – розв’язання проблем щодо передачі в оренду невитребуваних і не- успадкованих земельних часток (паїв). Водночас сучасний ринок земель потребує подальшого дослідження питання розвитку оренди земель у напрямі формування конкурентного середовища, відпрацювання взаємовигідних правил гри між суб'єктами договору оренди: встановлення оптимального розміру орендної плати, форм її виплати, термінів оренди, реалізація суб'єктами їх правомочностей, зокрема, запровадження застави права оренди. Крім того, існує ряд дискусійних питань, таких як оренда невитребуваних та неуспадкованих земельних часток (паїв), які потребують додаткових досліджень. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: оренда, земельна частка (пай), орендодавець, орендар, мораторій, орендна плата, ціна

Список використаних джерел

 1. Саблук  П. Т. Наукові засади реалізації аграрної політики в Україні : зб. наук. праць Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва / П.Т. Саблук // Вісн. ХНАУ. – 2006. – № 9. – С. 3-10.
 2. Месель-Веселяк В. Я. Вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 97–102.
 3. Кириленко І. Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І. Г. Кириленко, В. П. Кравчук // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 26–29.
 4. Третяк А. М. Парадигма розвитку сучасного землеустрою як інструменту управління земельними ресурсами в Україні / А.М. Третяк // Земельне право України. – 2012. – № 6. – С. 6–13.
 5. Ходаківська О. В. Ринкові ціни земель сільськогосподарського призначення та орендна плата у країнах Європейського Союзу / О. В. Ходаківська // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – 2012. – № 1. – С. 65-70.
 6. Хвесик М. А. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян, А. І. Крисак; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Кондор, 2008. – С. 43.
 7. Федоров М. М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 25–31.
 8. Шпичак О. М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак // Наук. вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". – Вип. 168. – Ч. 1 : зб. наук. праць ; редкол. Д. О. Мельничук. – К. : НУБІПУ, 2011. – С. 10-17.
 9. Шпичак О. М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 3-9.
 10. Cheshire P. Sheppard S. 2004. Land markets and land market regulation: progress towards understanding. Regional Science and Urban Economics 34 (2004) 619–637.
 11. De Soto H. 2000. The Mystery of Capital. Bantam Press.
 12. Mekong Economics, 2004. The Impact of Land Market Processes on the Poor “Implementing de Soto” – The Case in North Vietnam. Asian Development Bank, RICS 2002. Property in business – a waste of space? RICS, London RICS (in press). Land markets and the modern economy. RICS, London.
 13. Simpson S.R. 1976. Land Law and Registration. Cambridge University Press.
 14. UNECE, 2005. Land Administration in the UNECE Region - Development Trends and Main Principles. Geneva Van der Molen P. 2006 Tenure and Tools, two aspects of innovative land administration.
 15. Background paper ‘evening lecture’ RICS 13 December 2006 London UK.
 16. Управление земельными ресурсами в Европе: Тенденции развития и основные тенденции. Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк – Женева, 2005. – 148 с.
Читати статтю: 14_11_84-91.pdf