ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.567.2/.4:631.115.11
Сторінка молодого науковця

Аналіз рівня споживання та заощаджень домогосподарств сільської місцевості / Македон Г.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 96

Проаналізовано структуру сукупних вітчизняних домогосподарств, де основну частину займають продовольчі витрати. Розраховано граничну схильність населення України до споживання та заощадження, що останніми роками демонструє життя «в борг», коли витрати переважають над доходами. Показано відмінності у споживчій структурі сільських і міських домогосподарств та наведено основні фактори, що спричиняють ці відмінності, серед яких – наявність підсобних господарств, відмінності у соціальній інфраструктурі й культурних традиціях населення. Також показано обсяги офіційних і неофіційних заощаджень та відношення домогосподарств до кількості наявних у них ощадних коштів. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: споживання, заощадження, домогосподарство, сукупні витрати, гранична схильність до споживання, гранична схильність до заощадження, мультиплікатор

Список використаних джерел

 1. Bowles S. The Determinants of Earnings: A Behavioral Approach / S. Bowles, H. Gintis, M. Osborne // Journal of Economic Literature. – 2001. – December. – P. 1021–1045.
 2. Gerba, Eddie and Schelkle, Waltraud. Household finance and the welfare state: a case study of the United States, 1980­2010. The London School of Economics and Political Science, London, UK. (Unpublished) / Journal of Economic Literature classification. 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.lse.ac.uk/56723/
 3. Household Accounting: Experience in Concepts and Compilation. – New York: United Nations, 2000. – Vol. 1: Household sector accounts.– 327 p.; Vol. 2: Household satellite extensions. – 448 p.
 4. http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Lunt P. Saving and Borrowing / P. Lunt, S. Livingstone // Lunt P. Mass Consumption and Personal Identity / P. Lunt, S. Livingstone. – Buck- ingem, Philadelphia: Open University Press, 1992. – P. 26–58.
 6. Orazio P. Attanasio, Guglielmo Weber. Consumption and saving: models of intertemporal allocation and their implications for public policy / The National Bureau of Economic Research. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w15756.
 7. Pattern of saving and investment of rural households: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/338/11/11_chapter5.pdf.
 8. Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз; моногр. / О.З. Ватаманюк. – Л.: Видавничий, центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2007. – 536 с.
 9. Витрати і ресурси домогосподарств 2012. Стат. зб. – Київ, 2013. – 378 с.
 10. Драган О.О. Аналіз бюджету вітчизняних домогосподарств у посткризовий період / Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2302.
 11. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О. Кізима; [вступне слово С.І. Юрія]. – К.: Знання, 2010. – 432 с.
 12. Талавиря М.П. Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів та платних послуг / М.П. Талавиря, І.В. Дворник, Г.М. Македон. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 276 с.
 13. Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трак­тування сутності / С.І. Юрій, Т.О. Кізима // Фінанси України. 2008. – № 8 (153). – С. 3–10.
 14. Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація / Ю. А. Янель, К. О. Соломянова // Економіка, фінанси, право. – 2006. - № 6. – С. 9-13.
Читати статтю: 14_11_96-101.pdf
Читати переклад статті: 1411makedon.pdf