ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 633.1:631.11:001.8
Економіка агропромислового виробництва

Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект / Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. // Економіка АПК. - 2014. - № 12 - С. 42

Розглянуто теоретико-методичні положення формування ефективності й оцінки витрат у виробництві зерна сільськогосподарськими підприємствами з окресленням загальнотеоретичних положень формування ефектів господарського обміну в ринковій економічній системі. Сформовано авторське бачення теоретичних аспектів сутності-значимості ефективності в особливому інституційному ринковому середовищі, а також систематизовано фактори формування витрат як основи визначення рівня результативності виробництва, зокрема зерна. В заданому ракурсі дослідження поєднані як загальноекономічні положення, так і положення бухгалтерського обліку як інструментарію формального оформлення динаміки вкладень ресурсів у виробничий процес. Визначено, що витрати формують ефективність, а досягнутий рівень ефективності опосередковує обсяг витрат, тому між даними інституційними утвореннями в системі виробництва зерна існує всебічна залежність. Табл.: 2. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: зерно, витрати, вартість, собівартість, методика, структура витрат, підприємства

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: моногр. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.
 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. – 2-ге вид., доповн. і переробл. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
 3. Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посіб. – 2-ге вид. / П.Й. Атамас. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
 4. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі ; пер. з англ. І. Дзюб / Марк Блауг. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. - 670 с.
 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / [М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін.] ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К. : Вища освіта, 2003. – 800 с.
 6. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / [за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. –Житомир : ПП «Рута», 2003. – 300 с.
 7. Дієсперов В. С. Економіка сільськогосподарської праці / В. С. Дієсперов. – К. : ІАЕ УААН, 2004. – 488 с.
 8. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
 9. Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства: моногр. / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорєлов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с.
 10. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем / И.И. Лукинов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 567 с. – (Российские академики об экономике). – С. 74.
 11. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с.
 12. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.
 13. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лют. 2001 р. № 47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart34/inx34658.htm.
 14. Никулин А.М. Аграрные трансформации в исследованиях А.В. Чаянова / А.М. Никулин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – www.eсsocman.ru.
 15. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підруч. ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука – К. : Аграрна освіта, 2001. – 606 с.
 16. Пасхавер Б.Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2014. – №10. – С. 5 – 13.
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”, затверджене наказом МФУ від 31.12.99 р. №318. Національні стандарти в бухгалтерському обліку: навч. посіб. – 2-ге вид.; [Михайлов М.Г., Мельник О.А., Теслюк В.М.]. – К.: Вища освіта, 2002. – 400 с.
 18. Саблук П.Т. Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу: наук.-практ. вид. / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. – К., 1996. – 136 с.
 19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие. – 7-е изд., испр. / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новое знание, 2002. –  704 с. – (Экономическое образование).
 20. Статистика: підруч. / [С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2000. – 468 с.
 21. Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для дистанційного навчання / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Ун-т «Україна», 2005. – 702 с.
 22. Уманець Т.В. Статистика : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – К. : Вікар, 2003. – 624 с.
 23. Фандель Гюнтер. Теорія виробництва і витрат ; пер. з нім.; під керівн. і наук. ред. М.Г. Грещака. – К.: Таксон, 2000. – 520 с. – Текст укр., тит. парал. нім.
 24. Хлапьонов Л. Ю. Управління затратами підприємства : Монографія / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. – К. : Лібра, 2007. – 320 с.
 25. Царенко О. М. Навчально-методичний посібник з курсу «Економіка підприємства (в галузях АПК)» до практичних занять та самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. М. Царенко, В. П. Курган. – Суми : ВАТ «СОД», Вид-во «Козацький вал», 2003. — 84 с.
 26. Шпичак О.М. Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомплексів рослинництва України / [Шпичак О.М., Боднар О.В., Пашко С.О.]; за ред. О.М.Шпичака.- К. : ЗАТ «Нічлава», 2009. – 406 с.
 27. Global Food Security Index. – Access mode : http://foodsecurityindex.eiu.com/.
 28. Food and Agrikulture Organization of the United Nations. – Access mode : http://www.fao.org/home/en/.
Читати статтю: 14_12_42-49.pdf