ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2014 рік

Сільськогосподарська продукція: проблема якості (=> )

Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області

Бенчмаркінг як інструмент управління процесом адаптації аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку (=> )

Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі

Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці

Концептуальні підходи до дослідження інноваційного потенціалу природних цукрозамінників на прикладі стевії (англомовна)

Об’єктивна необхідність оптимізації площ багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах Півдня України (=> )

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку соняшникової олії в Україні (=> )

Аналіз використання основних засобів хлібопекарськими підприємствами в умовах недосконалої практики обліку (англомовна)

Розвиток наукового забезпечення аграрного виробництва

Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України

Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної кукурудзи в сучасних умовах (англомовна)

Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах

Врахування світових тенденцій на ринку хмелю та хмелепродукції як складова механізму управління розвитку галузі (англомовна)

Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі

Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету

Результати і проблеми реформування сільського господарства України

Структурні перекоси і ризики кризи в АПК

Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики

Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів

Організаційна модель трансформації відносин власності аграрних підприємств у регіонах України

Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України

Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України

Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи (англомовна)

Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України

Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва

Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень

Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій

Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад

Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції

Системні проблеми відтворення в аграрному секторі Росії

Зміна клімату, використання сільськогосподарських земель і продовольча безпека (англомовна)

Еволюція аграрної політики ЄС (англомовна)

Формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері: теоретичний аспект

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрного виробництва на основі індикативного планування (=> )

До питання прибутковості виробництва цукрових буряків

Виробництво та використання кормового білка в Україні (=> )

Оцінка рівня економічної ефективності виробництва продукції в господарствах населення (=> )

Конкурентоспроможність продукції аграрного підприємництва в контексті інформаційного забезпечення (англомовна)

Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону

Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань

Оцінка власного капіталу агроформувань

Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій

Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері (=> )

Концептуальні засади японської філософії Кайдзен в управлінні сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами

Економічні механізми підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств регіону

Міжнародні системи страхових послуг для суб’єктів аграрної сфери (англомовна)

Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки в Україні

Шляхи забезпечення ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві

Роль державних цінних паперів у розвитку аграрного сектору економіки

Сторінки