ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162:338.3:636
Сторінка молодого науковця

Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства / Сас О.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 106

Досліджено тенденції показників скотарства України та проблемні аспекти функціонування аграрних підприємств галузі. Окреслено концептуальні розбіжності підходів щодо виробництва продукції скотарства у господарствах населення та підприємствах. Проаналізовано існуючу методику планування й обліку в галузі скотарства з метою виявлення її „вузьких” місця для контролю та управління виробничим процесом, розроблено адаптовані до ринкової економіки, виробничого процесу й реалій функціонування аграрних підприємств рекомендації щодо вдосконалення цієї методики. Рекомендації обґрунтовано, виходячи з технології виробництва основних продуктів скотарства та їх кінцевого використання. З метою підвищення контролю за ефективністю виробництва рекомендується застосовувати систему КРІ. Наведено ряд показників, що мають використовуватися в системі: річний надій у базисі на фуражну корову з урахуванням первісток, що перевіряються, середня прижиттєва продуктивність, а також проблемний з погляду управління показник – рівень вибракування. Табл.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: методика калькуляції витрат, скотарство, молоко, приплід, м’ясо, молодняк, корми, середня прижиттєва продуктивність

Список використаних джерел

 1. Методичні рекомендації з планування, обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільсь-когосподарських підприємств, наказ Мінагрополітики України від 18.02. 2001 року № 132
 2. Бєлінська Н. С. Економічна ефективність підприємницької діяльності молокопереробних підприємств та шляхи її підвищення : монографія / Н. С. Бєлінська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 266 с.
 3. Вдовиченко Ю. Південна м’ясна порода ВРХ – в органічному агровиробництві / Ю. Вдовиченко, Л. Омельченко, О. Жукорський // Тваринництво України. – 2013. – № 10. – С. 2–6.
 4. Гейнбихнер К. Как сохранить высокие надои / К. Гейнбихнер // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 3. – С.22–23.
 5. Гливенко В. В. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підп-риємств Чернігівської області) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / В. В. Гливенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 19 c. – укp.
 6. Ємцев В. Галузь скотарства в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / В. Ємцев // Тваринництво України. – 2012. – № 12. – С. 2–7.
 7. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : кол. монографія у 2 т. ; за ред. П. Т. Саблука. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2001. – Т. 2. – 852 с.
 8. Угнівенко А.М. Технологічна операція "корова-теля" у м'ясному скотарстві / А.М. Угнівенко // Сучасні аграрні технології. — 2013. — № 13. — С. 54—57.
 9. Уланчук В. С. Вдосконалення обліку у молочному скотарстві / В.С. Уланчук // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1/2. – С. 100-104
 10. Шкурко Т.П. Продуктивне використання корів молочних порід: монографія. / Т.П. Шкурко. – Дніпропетровськ: ІМА-Прес, 2009. – 240 с.
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 12. Milk and dairy products in human nutrition / Food and agriculture organization of the United Nation. – Rome, 2013. – 404 p.
 13. Noordhuizen J.P.T.M.; Wooldrik H.; Vos M.L. The potential use of cell count linear scores in veterinary herd health and production control on dairy farms. – Veter. Q, 1987; T. 9. № 1. – P. 60-66.
 14. Sleeter Bull. The Principles of Feeding Farm Animals / Bull Sleeter. – California: Macmillan, 2010. – 432 p.
Читати статтю: 15_01_106-112.pdf