ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.32:658.114.3
Сторінка молодого науковця

Бізнес-процеси та ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі регіону / Грибан С.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 113

Перед підприємствами хлібопекарської галузі постійно стоїть двояке завдання: досягти бажаного рівня прибутковості та не допустити суттєвого зростання цін на основні види хліба і хлібобулочної продукції. За допомогою бізнес-процесу «Облік» проаналізовано ефективність операційної діяльності підприємств хлібопекарської галузі, а саме таких бізнес-процесів, як «виробництво», «кадри», «менеджмент», «закупки», «логістика». Важливе значення тут відіграють фінансові коефіцієнти, які одночасно відображають цілі бізнесу та його стандарти, уможливлюють оцінити як поточний стан, так і довгострокові стратегії підприємства, забезпечують менеджера інформацією про найважливіші аспекти діяльності підприємств, що потребують оперативного втручання. Табл.: 9. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: бізнес-процеси, реінжиніринг, хлібопекарська галузь, ефективність, капітал, дохід, прибутковість, фінансовий результат, оборотність, активи

Список використаних джерел

 1. Гаррисон Рей. Управленческий учёт / Рей Гаррисон, Эрик Норин, Питер Брюер : 11-е изд.; пер. с англ. О.В. Чумаченко. – К.: Companion Group, 2011. – 1024 с.
 2. Джеппарова З.Р. Про вплив концентрації виробництва на ефективність роботи в хлібопекарській промисловості / З.Р. Джеппарова // Економіка та управління. – 1999. – № 2. – С. 18-19.
 3. Джеппарова З.Р. Методичні основи аналізу ефективності діяльності хлібопекарської промисловості / З.Р. Джеппарова // Економічні науки: зб. наук. пр. / МФ НаУКМА. – 2001. – Т. 9. – С. 53-56.
 4. Єрмаков О.Ю. Напрямки та ефективність підприємств хлібопродуктового комплексу / О.Ю. Єрмаков, В.О. Герасіна // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 86-90.
 5. Корбетт Томас. Управленческий учет по ТОС / Томас Корбетт ; пер. с англ. Д. Капранов. – К.: Изд-во «Необхідно і достатньо», 2009. – 240 с.
 6. Лавров Є.М. Стратегія розвитку галузі / Є.М. Лавров // Харчова і переробна промисловість. – 2004. – № 4. – С. 3-5.
 7. Макух Т. Особливості державного регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарської галузі / Т. Макух : Зб. наук. праць Нац. ун-ту держ. подат. служби України. – 2012. – № 1. – С. 235-241.
 8. Петруха С. Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 15-27.
 9. Про затвердження галузевої програми розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 року: Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 берез. 2008 р. № 164 // http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.4798.0.
 10. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук // 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с.
 11. Уолш Кяран. Ключевые показатели менеджмента: полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / Кяран Уолш ; пер. с англ. О.В. Чумаченко. – 4-е изд. – Companion Group, 2008. – 400 с.
 12. Чейз, Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б.Чейз, Ф.Роберт Джейкобз, Николас Дж. Аквилано // 10-е изд.; пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1184 с.
 13. Michael Hammer, James Champy, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution (New York: Harper Business, 1993).
 14. Hammer M., “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate”, Harvard Business Review, July – August 1990. P. 104-112.
 15. Schniederjans M.J., Olsen J.R.., Advanced Topics in Just-in-Time Management (Westport, CT: Quorum Books, 1999).
 16. Hyer N., Wemmerlov U., Reorganizing the Factory: Competing through Cellular Manufacturing (Portland, OR: Productivity Press, 2002).
 17. Rohleder T.R., Silver E.A., “A Tutorial on Business Process Improvement”, Journal of Operations Management, May 1997, p. 139-154.
Читати статтю: 15_01_113-120.pdf