ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.45:63.621.338.2
Сторінка молодого науковця

Оцінка рівня конкурентоспроможності тракторів вітчизняного та імпортного виробництва / Мустафаєва С.Р. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 126

Досягти рівень, відповідний європейській економіці, Україна зможе лише при трансформації діяльності вітчизняних виробничих підприємств таким чином, щоб вони були здатні конкурувати з відомими світовими компаніями. У зв'язку з цим розглянуто проблеми випуску сучасної конкурентоспроможної техніки для сільського господарства. Проведено порівняльний аналіз та оцінку рівня конкурентоспроможності існуючих на ринку України зразків сільськогосподарської техніки як вітчизняного виробництва, так й імпортного. Сформовано рейтинг конкурентоспроможності по групах тягового класу обраних для дослідження зразків техніки. Сформульовано необхідні напрями подальшого розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування, які ґрунтуються на розв’язанні проблем, що сприяє підвищенню якісних споживчих параметрів техніки, яку випускають. Рис.: 4. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: сільськогосподарське машинобудування, конкурентоспроможність, чинники конкурентоспроможності, інтегральний індекс конкурентоспроможності, рейтингова оцінка, напрями економічного розвитку

Список використаних джерел

  1. Благая В.В. Повышение конкурентоспособности продукции / В.В. Благая, В.В. Благой, Ю.Ю. Терехина // Экономика: проблемы теории и практики. – 2010. – Вып. 265, т. II. – С. 373-377.
  2. Гуркова И.Б. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции / И.Б. Гуркова, Н.Л. Титова // Маркетинг. –1997. – №1. – С.20-34.
  3. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.Н. Соловьев. — М.: Изд-во стандартов, 1991. – 128 с.
  4. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А.Жаліло, Я.Б.Базилюк, Я.В.Белінська та ін.; за ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
  5. Павлова О.В. Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – Вип. 236, т. ІV. – С. 806-814.
  6. Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер, под ред. Я.В. Заблоцкого, М.С. Иванова; [пер. с англ.] – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
  7. Фазлулина М.Э. Основные пути повышения конкурентоспособности продукции отечественного тракторного машиностроения на современном этапе развития экономики / М.Э. Фазлулина, Е.Э. Алёнина : матер. междунар. науч.-техн. конф. ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ». – Режим доступа: http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s11/s11_50.pdf.
  8. Paley N., Manager's Guide to Competitive Marketing Strategies, Third Edition 2005, 425 р.
  9. VDMA. Agricultural Machinery Market Perspectives. 2013, 28 р. // http://www.vdma.org/landtechnik.
Читати статтю: 15_01_126-131.pdf