ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.77
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору / Коваль Л.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 35

Розкрито роль та значення інвестиційного кредиту в розвитку аграрного сектора економіки України. Аналізується стан банківського кредитування сільськогосподарських підприємств, визначено тенденції цього процесу й розкрито проблеми, що стримують активізацію кредитних механізмів у галузі.  Обґрунтовано основні напрями удосконалення системи кредитного інвестування аграрного виробництва вітчизняної економіки. Особлива роль у цьому процесі відводиться державі. Стверджується, що перспективним напрямом залучення фінансових ресурсів в аграрну галузь є земельна іпотека. Досліджено передумови і фактори розвитку системи іпотечного кредитування, розроблено концептуальні основи її формування в аграрному виробництві та окреслено шляхи вдосконалення організаційного забезпечення кредитування під заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Вагоме значення в активізації процесів залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор відводиться кооперативним кредитним установам та фінансовому лізингу. Рис.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: аграрний сектор, інвестиційне кредитування, банківський кредит, земельна іпотека, іпотечний банк, кооперативний банк, лізинг

Список використаних джерел

 1. Бурковська А.В. Проблеми та шляхи вирішення короткострокового кредитування агропідприємств в умовах ринку / А.В. Бурковська, В.А. Тарасюк, Р. Мула // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №7. – С. 277-279.
 2. Гайдуцький П. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров; ред.: П.І. Гайдуцький. – К. : ННЦ "ІАЕ", 2005. – 422 c.
 3. Довідник банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
 4. Зарубежный опыт развития кредитной кооперации в аграрном секторе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.creditcoop.ru/ index.php?option=com_content&view=article&id=791:apk-credforeign&catid= 34: countries&directory=34].
 5. Земельна дилема // Пропозиція. – 2005. – №1. – С. 16-17.
 6. Іванишин В.В. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства України / В.В. Іванишин // Економіка АПК. – 2011. – №3. – С. 78-82.
 7. Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес: Звіт IFC. – Жовтень, 2011. – 124 с.
 8. Історія розвитку лізингу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/istoriya-rozvitku-lizingu-v-ukrayini.html.
 9. Коробейников М. Зарубежная практика кредитования сельского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view= article&id= 108:agropractice&catid=34:countries.
 10. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні / С.І. Кручок. – К.: Урожай, 2003. – 208 с.
 11. Магаляс І. Процентні ставки за кредитами для аграріїв знижуються [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/agrarnijsouzukraieni/poradi-urista/procentnistavkizakreditamidlaagrariievznizuutsa.
 12. Михасюк І. Аграрний сектор АПК: проблеми і шляхи вирішення / І. Михасюк, Є. Майовець. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 230 с.
 13. Пугачов М.І. Фінансові чинники розвитку аграрного сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://amdi.org.ua/docs/RT20130419/1Pugachov.pdf.
 14. Свистун Л.А. Передумови та перспективи застосування земельної іпотеки для інвестування аграрної сфери регіонів / Л.А. Свистун // Вісн. Криворізького екон. ін.-ту КНЕУ. –2009. – №4 (20). – С. 102-106.
 15. Стан кредитування підприємств АПК у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://170820.minagro.web.hosting-test.net/page/?n=13518.
 16. Тимошенко Т. Лізинг як інструмент оновлення сільськогосподарської техніки / Т. Тимошенко // Агробізнес сьогодні. – черв. 2012. – №12(235).
 17. Чупіс А.В. Розвиток земельної іпотеки в Україні / А.В. Чупіс // Економіка АПК. – 2007. – №5. – С. 88 - 90.
 18. Якушева І.Є. Розвиток лізингових послуг як інструмент інвестування аграрного сектора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?...2...‎
 19. Briggeman, Brian, and Maria Akers. 2010. “Farmland Values Climb and Credit Conditions Improve.” Survey of 10th District Agricultural Credit Conditions. Federal Reserve Bank of Kansas City, 3rd quarter. http:// www.kansascityfed.org/publicat/research/indicatorsdata/agcredit/AGCR3Q10.pdf.
 20. Frey, Thomas L. (1981) Lending to agricultural enterprises / – Bankers Pub. Co., 475 p.
 21. Marvin Duncan, 2008. “Financing Agriculture in the 1980s,” Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, March.
 22. Mishra, A, Moss, C., and K. Erickson. 2008. The role of credit constraints and government subsidies in farmland valuations in the US: an options price model approach. Empirical Economics.
 23. Penson, John B. (2014) Introduction to Agricultural Economics / John B. Penson, Jr., Oral Capps, Jr., C. Parr Rosson, III, Richard T. Woodward. - Pearson Education, Limited, 432 р.
 24. Steil Mark. Farmers, Bankers Fear Rising Farmland Prices, Agweek, November 7, 2011.
Читати статтю: 15_01_35-40.pdf
Читати переклад статті: 1501koval.pdf