ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.14
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Індексний метод в оцінці рівня благоустрою сільських територій / Залізко В.Д. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 64

Розроблено методичне забезпечення для диференційованого оцінювання рівня благоустрою сільських територій на регіональному рівні. Систематизовано оптимальний набір індикаторів, які дадуть можливість точніше диференціювати регіони України за рівнем їх благоустрою, через призму якості житлових умов сільського населення. На основі офіційних статистичних даних наведено практичні розрахунки щодо ранжування регіонів України відповідно до благоустрою сільських територій і виявлені незмінні регіони – лідери, в яких слід переймати досвід, та регіони – аутсайдери, яким потрібна термінова державна підтримка. На основі запропонованого підходу рекомендовано побудувати удосконалену систему моніторингу якості благоустрою з метою диференціації державної підтримки соціальної сфери сільських територій України, що матиме позитивний соціально-економічний ефект і сприятиме розвитку сільських територій. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: благоустрій, сільська територія, індикатор, системний аналіз, ранжування, соціально-економічний розвиток

Список використаних джерел

 1. Бурак О. М. Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів України в умовах урбанізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / О. М. Бурак ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2009. – 20 с.
 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Залізко В. Д. Сільські території України: стратегічні пріоритети розвитку в контексті зміцне­ння економічної безпеки : [моногр.] / В. Д. Залізко; Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2014. – С. 204.
 4. Ігнатенко О. П. Аналіз стану та проблем у сфері благоустрою населених пунктів [Електронний ресурс] / О. П. Ігнатенко // Державне управління: удосконалення та розвиток – 2014. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=734
 5. Основные сведения о SADT-Методологи [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.itstan.ru/funk-strukt-analiz/osnovnye-svedenija-o-sadt-metodologii.html
 6. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій / Благоустрій територій ДБН 5.2.2-5:2011. – 2012. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 44 с.
 7. Митяков Е. С. К вопросу о выборе весов при нахождении интегральных показателей экономической динамики / Е. С. Митяков, Д. А. Корнилов // Труды Нижегородского госуд. технич. ун-та им. Р.Е. Алексеева. Секция: «Экономика, инновации и менеджмент». – 2011. – № 3(90). – С. 289–299.
 8. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 05.01.2013 №5496-17 [Електронний ресурс ] / ВРУ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15.
 9. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України: стат. зб. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 180 с.
 10. Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська, Ю.М. Маковецька, Т.Л. Омельяненко. – К. : "Лазурит-Поліграф", 2012. – 120 с.
 11. Conejos S. Designing for better building adaptability: A comparison of adaptSTAR and ARP models / S. Conejos, C. Langston, J. Smith // Habitat International.– №41 – Р. 85–91.
 12. Mises L. Theory and history: The interpretation of socio-economic evolution / L. Mises. – Moscow. : UNITY-DANA, 2001. – 296 р.
 13. Nam Pyo Suh. Axiomatic Design - Advances and Applications / Suh Pyo Nam. – 2007 – New York : Oxford University Press Chapter 5. – P. 239-298.
 14. Rural Development in the European Union - Statistical and economic information [Electronic resource] / Agriculture and rural development EU. – 2013. – Access mode: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/ruraldevelopment/2013/ index _en.htm
 15. Where Do We Need to Regulate – The Highway Beautification Act (Urban and Rural)? [Electronic resource] / Сonf. South Carolina DOT. – Access mode: http://www.nahba.org/conference/2014/presentation/4.pdf
Читати статтю: 15_01_64-69.pdf