ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:346
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів / Мазнєв Г.Є. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 70

Метою дослідження є узагальнення та розвиток методологічних засад формування інноваційних технологічних кластерів в агропромисловому виробництві, визначення можливостей адаптації їх до умов вітчизняної економіки для забезпечення випереджального економічного зростання на основі використання інноваційних технологій. Розглянуто підходи щодо трактування поняття «кластер». Встановлено, що теорія кластерів у сучасних умовах розвивається, спираючись не лише на теорію конкурентних переваг, але й використовуючи надбання синергетики, логістики, гомеостатики та інших наукових концепцій. На підставі узагальнення літературних джерел, накопиченого досвіду і власних досліджень, виходячи із системно-синергетичних позицій і використовуючи логістичний підхід, запропонована авторська трактовка дефініції інноваційного технологічного кластера в АПВ. Розроблено алгоритмічну модель створення й ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів. Запропоновано заходи з активізації інноваційних процесів використанням кластерних моделей. Рис.: 1. Бібліогр.: 46.
Ключові слова: кластер, конкуренція, конкурентоспроможність, інновації, бізнес-процес, ефективність

Список використаних джерел

 1. Ансоф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансоф. – СПб.: Питерком, 1999. – 416 с.
 2. Арутюнов Ю.А. Формирование региональной инновационной системы на основе кластерной модели экономики региона / Ю.А. Арутюнов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Сыктывкарского гос. ун-та [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // Koet.syktsu.ru/vestnik/index.htm.
 3. Бирюков А.И. Формирование инновационных кластеров в высокотехнологичных отраслях промышленности (на примере ОПК России): автореф. дис. ... докт. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»] / А.И. Бирюков. – М.: 2007. – 40 с.
 4. Боуш Г.Д. Новый подход к управлению развитием инновационных кластеров / Г.Д. Боуш, О.А. Верховец, К.И. Грасмик // Инновации. – 2012. – № 1. – С. 57 – 65.
 5. Войнаренко М.П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине / М.П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 2. – С. 75–86; 2007. – № 4. – С. 68–82 (Окончание).
 6. Ганущак-Єфіменко Л.М. Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону / Л.М. Ганущак -Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 151–158.
 7. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена / В. Геєць // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 10–11.
 8. Горский Ю.М. Основы гомеостатики: курс лекций / Ю.М. Горский. – Иркутск: Изд-во Иркутской экон. акад., 1995. – 248 с.
 9. Ємцев В.І. Формування територіальних кластерів – передумова розвитку конкурентоспроможності підприємств / В.І. Ємцев // Проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 62–66.
 10. Єрмаков О.Ю. Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств / О.Ю. Єрмаков, А.А. Ганзенко // Вісн. ХНТУСГ, 2010. – Вип. 104: Економічні науки. – С. 3–9.
 11. Заболотский С.А. Риски инновационного развития кластеров федерального значения в нефтегазохимическом комплексе / С.А. Заболотский // Инновации. – 2012. – № 2. – С. 42–44.
 12. Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умовах різного фінансового стану агроформувань: [моногр.]; за ред. проф. Г.Є. Мазнєва. – Х.: Вид-во «Майдан», 2014. – 592 с.
 13. Князева Е.Н. Основание синергетики. Синергетическое мировидение / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М.: Комкнига, 2005. – 240 с.
 14. Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. –№11. – С. 3–13.
 15. Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України. – 2010. – №2. – С. 14–23.
 16. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О.Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 5–21.
 17. Мазнєв Г.Є. Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 63–67.
 18. Мазнєв Г.Є. Перспективи застосування проектного фінансування для інноваційних агротехнологій / Г.Є. Мазнєв // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 164–168.
 19. Мазнєв Г.Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С.5–13.
 20. Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://subcontract.ru/Docum/http:/www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a15.html].
 21. Монастырный Е.А. Инновационный кластер / Е.А. Монастырный // Инновации. – 2006. – № 2. – С. 38–43.
 22. Некрасов Р.В. Опыт развития кластеров в Самарской области / Р.В. Некрасов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 6. – С. 28–33.
 23. Николаев М.В. О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере алмазно-бриллиантового комплекса Якутии) / М.В. Николаев, И.Е. Егорова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.ru.
 24. Одінцов М.М. Методологія формування ефективних форм просторової диверсифікації агропромислового виробництва / М.М. Одінцов // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 135–138.
 25. Одінцов О.М. Механізм синергії в кластерних формуваннях підприємств агропромислового комплексу /О.М. Одінцов // Бізнес Інформ. – 2012. – № 5. – С. 130–133.
 26. Одінцов О.М. Формування організаційно-економічного механізму агропромислових кластерних систем / О.М. Одінцов // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 18–23.
 27. Олійник А.Д. Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.dov.ua/portal/Soc-Gum/Aprer/2009_5_1/30.pdf.
 28. Портер М. Конкуренція; пер. з англ. / М. Портер. - М.: ИД «Вильямс», 2005. – 608 с.
 29. Прайс В. Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині / В. Прайс // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 24–26.
 30. Пуліна Т.В. Генезис кластерних об’єднань / Т.В. Пуліна // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 134–142.
 31. Россоха В.В. Кластерна модель організації виробничих систем / В.В. Россоха // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 146–152.
 32. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 3–12.
 33. Селье Г. Стресс без дисстресса / Г. Селье. – М.: «Прогресс», 1982. – 126 с.
 34. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 458 с.
 35. Тищенко А.Н. Кластеры: признаки, диагностика и формирование / А.Н. Тищенко, В.С. Загорский // Проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 72–79.
 36. Федулова Л.І. Методологічні засади формування технологічних кластерів / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С 61–73.
 37. Хасанов Р.Х. Синергетический эффект кластера / Р.Х. Хасанов // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 3 (31) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.m-ekonomy.ru/art.php3?artid=26329.
 38. Хухрин А.С. Формирование молочного кластера Самарской области: отраслевой или системно-синергетический подход? /А.С. Хухрин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 10. – С. 35–38.
 39. Шеламова І.Д. Міжнародний досвід управління впровадженням сучасних біотехнологій / І.Д. Шеламова, Р.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С 36–42.
 40. Шпикуляк О.Г. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального потенціалу / О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило, С.М. Удовиченко // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 104–111.
 41. Экономика России: основные направления совершенствования: Сб. науч. трудов; под ред. А.В. Бандурина. – М.: Консалтинг ХХI век, 2003. – 196 с.
 42. Bakowski В. Jak zostac regionem wiedzy і innowacji / В. Bakowski, A. Siemaszko, M. Snarska-Swiderska. – Warszawa, 2007. – S.14.
 43. Cluster policy in Europe /A Grief summary of cluster policies I 31 European countries. – Europe Innovation Cluster Mapping Project. – Oxford Research AS, Jannuary 2008. – 34 p.
 44. CMQ – Cluster manager qualification. – Austria: Econlus, 2009. – 31 p.
 45. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Wit the Game? // Word Link. – 1992. – № 5, July – August. – 1992. – P. 24–25.
 46. Innovation Clusters: Drivers of National Innovation System. – Paris: OESD, 2003. – 235 p.
Читати статтю: 15_01_70-77.pdf