ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.001.2:330
Наукова дискусія

Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики / Хорунжий М.Й. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 96

Ринкові трансформації в аграрній економіці потребують опрацювання науково обґрунтованого інструментарію, який став би важливою і фундаментальною основою подальшого розвитку аграрної економічної науки та практики. Викладено конкретні пропозиції щодо умов, порядку й механізму розробки та імплементації такого інструментарію. Щоб інструментарій став надійним помічником, потрібна класифікація відібраних і нововведених понять та категорій (показників) за їхнім цільовим призначенням, умовами й місцем використання, виходячи зі смислового і спорідненого зв’язку. Важливо також визначити його внутрішню ієрархію на основі адаптивності до кінцевого призначення. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: інструментарій, практика, тезаурус, теорія, категорійний апарат, аграрна наука

Список використаних джерел

 1. Дем’яненко С.І. До питання сучасної економічної термінології / С.І. Дем’яненко // Економіка України. – 2011. – №8. – С. 90–95.
 2. Довідник з фінансової діяльності агропромислових об’єднань. – К., 1988. – 207 с.
 3. Д’ячук Т.М. Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація: автореф. дис. ... канд. філол. наук. 10.07.2001 / Т.М. Д’ячук. – К., 2001. – 20 с.
 4. Економічний довідник аграрника. – К., 2003. – 800 с.
 5. Економічний сільськогосподарський словник. – К., 1975. – 278 с.
 6. Экономический словарь агропромышленного комплекса. – К., 1986. – 334 с.
 7. Румянцев А.М. Инструментарий экономической науки и практики / А.М. Румянцев, Е.Г. Яковенко, С.И. Янаев. – М., 1985. – 304 с.
 8. Словарь-справочник экономиста АПК. – М., 1990. – 384 с.
 9. Солончак Н.Ф. Сучасна економічна термінологія: національний та інтернаціональний елементи / Н.Ф. Солончак. – Режим доступу: http://www.RUSNAUKA,com16NISB.
 10. Фінансовий словник-довідник. – К., 2003. – 554 с.
 11. Хорунжий М.Й. Аграрна політика: підруч. / М.Й. Хорунжий. – К., 2010. – 322 с.
 12. Хорунжий М.Й. Аграрна політика: практикум / М.Й. Хорунжий. – К., 2012. – 256 с.
Читати статтю: 15_01_96-100.pdf