ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:631.001.73
Аграрна політика і реформування

Стан і напрями розвитку аграрної реформи / Саблук П.Т. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 10

Проведена оцінка стану освоєння економічних реформ по всіх складових аграрної економіки. Відзначено, що завдяки їх запровадженню в Україні в два рази зросли в агропромисловій сфері виробничі й економічні показники. Разом із тим на таку ж величину їх середній рівень відстає від аналогічних показників країн Європейського Співтовариства. Обґрунтовано напрями активізації та завершення реформ як обов’язкової умови розвитку АПК до європейського рівня, окреслено чинники, які цьому сприятимуть, а в кінцевому підсумку сприятимуть розв’язанню продовольчої проблеми в Україні, Європі та в усьому світі. Табл.: 3. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: економічні реформи, економічний розвиток АПК, продовольча проблема, виробничі відносини, економічний інтерес, попит, пропозиція

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.; за ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 2. Від постанови до вирішення…: вибрані стаття з питань аграрної економіки: у 2 кн. / П.Т. Саблук; ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – кн.1. – 636 с.
 3. Гладій М.В. Аграрні реформи схожі на вогнище…, яке постійно поливають водою / М.В. Гладій / Аспекти сільського розвитку // Вісн. Ін-ту сільського розвитку. – 2005. – № 3. – С. 7-15.
 4. Гладий М.В. Не думаю, что в этом году какая-то политическая сила сможет затормозить открытие рынка земли / М.В. Гладий // Бизнес информ. – 2007. – № 5. – С. 5-7.
 5. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 630 с.
 6. Глобальна продовольча безпека: моногр. / О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов // Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України; ННЦ «Інститут аграрної економіки». – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 486 с.
 7. Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи / І.Г. Кириленко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 452 с.
 8. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.
 9. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: моногр. / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с.
 10. Малік М.Й. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат: моногр. / М.Й. Малік, С.І. Белей. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 248 с.
 11. Мировое и региональное производство аграрной продукции: моногр. / П.Т. Саблук, Г.А. Калиев, В.П. Саблук и др. – Алматы: НИИ экономики АПК и развития сельских территорий; АО «КазАгроИнновация», 2008. – 216 с.
 12. Розвиток підприємства та відносин власності / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік / Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. – К.: ННЦ « Ін-т аграр. економіки», 2012. – С. 98-127.
 13. Організація аграрного виробництва і бізнесу: підруч. для студ. вищих навч. закл. / [С.П. Азізов, П.Т. Саблук, П.К. Канінський] ; за ред. С.П. Азізова, П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 790 с.
 14. Саблук П.Т. Ціноутворення в період ринкового реформування в АПК: моногр./ П.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 440 с.
 15. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 396 с.
 16. Саблук П.Т. Світове і раціональне виробництво аграрної продукції: моногр. / П.Т. Саблук, Г.А. Калієв та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 210 с.
 17. Саблук П.Т. Активизация экономических реформ в аграрной сфере экономики Украины // Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности (материалы VIII Междунар. научно-практ. конф., 9-10 сент. 2010 г.); под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т системных исследований, 2011. – С. 198-201.
 18. Саблук П.Т. Агропромисловий комплекс України: сьогодення та майбутнє. Стан і перспективи розвитку / П.Т. Саблук. – К.: Престиж Медіа Інформ, 2011. – С.110.
 19. Саблук П.Т. Ціновий фактор в розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 3-9.
 20. Саблук П.Т. Міжгалузеві економічні відносини в Україні / П.Т. Саблук, М.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, М.І. Кісіль; за ред. П.Т. Саблука // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наук. доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 325-329.
 21. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / [М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка, Ю.О. Лупенко]: за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 642 с.
 22. Сучасний стан земельної реформи в Україні / [А.С. Даниленко, М.Ю. Гарбуз, В.В. Жмуцький, К.Г. Радченко, М.С. Головатюк]. – Держ. комітет України по земельних ресурсах, 2005. – 100 с.
 23. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи: моногр. / І.Г. Кириленко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 452.
 24. Федоров М.М. Раціональне використання земельно-ресурсного потенціалу та удосконалення земельних відносин в аграрній сфері. Стратегія розвитку агропромислового комплексу в Україні / М.М. Федоров. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – 120 с.
 25. Федоров М.М. Теоретичні аспекти формування земельних відносин та створення ринку землі // Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2006. – С. 5-24.
 26. Федоров М.М. Удосконалення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель – важлива умова трансформації земельних відносин. – Луганськ, Вісн. наук. праць ЛНАУ, 2012. – С. 22-31.
 27. Формування ринку землі в Україні / [В.П. Галушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко та ін.]; за ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 28. Форми господарювання на селі (аналіз розвитку) / [П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров]; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – 3-тє вид., доповн. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 104 с.
 29. Форми господарювання на селі (аналіз розвитку) / [П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров]; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – 4-те вид., доповн. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 100 с.
 30. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: (теорія, методологія, практика): у 2 т. / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік та ін.; Міністерство аграрної політики, УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; за ред.: П.Т. Саблука, Ю.М. Мельника, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – Т.1. – 698 с.
Читати статтю: 15_02_10-17.pdf