ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.2:631.1
Сторінка молодого науковця

Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю / Біляр А.I. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 104

Обґрунтовано необхідність системного розв’язання проблеми капіталізації підприємств та підвищення їх інвестиційної привабливості для вирівнювання конкурентного середовища на ринку товарів, робіт (послуг) і фінансових ресурсів. Запропоновано використання Концептуальних засад розбудови облікового сегмента стратегічного управління власністю, ґрунтуючись на постулатах інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Розроблено вартісно-орієнтовану модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю, яка розв’язує проблему залучення фінансових ресурсів і посилення економічної безпеки підприємства та аграрної галузі в цілому. Рис.: 3. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення, облікове забезпечення, стратегічне управління власністю

Список використаних джерел

 1. Rappaport A. Creating shareholder value : The new standard for business performance, New York / A. Rappaport. — N. Y. : The FreePress, 1998. — 205р.
 2. Stewart G. Bennet. The Quest For Value: the EVA Management Guide. – New York: Harper Business, 1991. – 738 р.
 3. McTaggart J., Kontes P., Mankins M. The Value Imperative : Managing for Superior Shareholder Returns. — NY. : The Free Press, 1994. – 367 p.
 4. Copland T. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies / T. Copland, T. Koller, J. Murrin. – N.Y. : John Wiley&Sons, 1995.
 5. Arnold G., Davies M. Value-Based Management : Context and Application. - John Wiley & Sons : Chichester, UK, 2000. – 384 p.
 6. Lazonick, William; Mary O'Sullivan (2 December 2010). "Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance". Economy and Society 29 (1): 13–35.
 7. Anett Holler. New Metrics for Value Based Management / A. Holler. – Dissertation European Business School, OestrichWinkel, 2009. – 209 p.
 8. Сохацька О.М. Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації / О.М. Сохацька, Г.Й. Островська. – Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – Вып. 85: Серия: Экономические науки [Текст]. – К. : Техніка, 2008. – 448 с. – С. 120-132.
 9. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 336 с.
 10. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління від теорії до практичного впровадження / Т.В. Момот. – Х. : ХНАМГ. – 2006. – 380 с.
 11. Мендрул О.Г. Індикатори фінансового стану вітчизняних промислових підприємств / О.Г. Мендрул // Державний інформ. бюл. про приватизацію. – 2000. – №11. – С.75-79.
 12. EBITDA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/EBITDA.
 13. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2013 року № 868 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2013. – 2014.
 14. Про оцінку земель: Закон України від 11 груд. 2003 року № 1378-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2003 – 2014.
 15. Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: наказ Міністерства фінансів України від 11 серп. 1994 року № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 1997 – 2014.
 16. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07 лип. 2011 року № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2011 – 2014.
 17. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2012 року № 1051 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2012 – 2014.
 18. Про оцінку майна, майнових прав і професійну оцінну діяльність в Україні: Закон України від 12 лип. 2001 року № 2658-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2001. – 2014.
 19. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета [Текст]: моногр. / В.Н. Жук. – К.: «Аграрна наука», 2013. – 408 с.
Читати статтю: 15_02_104-111.pdf
Читати переклад статті: 1502biliar.pdf