ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.7:332.21+63
Сторінка молодого науковця

Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності / Коритник М.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 116

Запровадження аукціонного механізму розподілу земель у процедуру управління та розпорядження земельними ресурсами дає змогу значно зменшити корупційну складову й збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів за використання земель державної й комунальної власності. Проблема земельних аукціонів за останні роки набула особливої ваги, проте земельні торги до цих пір не функціонують належним чином. Викладено основи організаційного механізму формування та проведення земельних торгів у формі аукціонів щодо земель сільськогосподарського призначення, узагальнено процес застосування стартової ціни на аукціонах. Визначено основні напрями удосконалення підготовки лотів до земельних торгів в Україні. Розглянуто умови й порядок проведення земельних торгів у формі аукціонів. Запропоновано шляхи розв’язання проблем, які виникають у організаторів торгів при підготовці до проведення земельних торгів у формі аукціонів щодо продажу прав оренди на землі сільськогосподарського призначення. Табл.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: ринок земель, аукціони, земельна ділянка, лот, організатор торгів, фінансування

Список використаних джерел

 1. Кириленко І.Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні [Текст] / І.Г. Кириленко, В.П. Кравчук // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 26-29.
 2. Месель-Веселяк В.Я. Вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – N 3. – С.97-102,
 3. Саблук П.Т. Наукові засади реалізації аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук // Зб. наук. праць Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2006. – С. 3-10.
 4. Третяк А.М. Парадигма розвитку сучасного землеустрою як інструменту управління земельними ресурсами в Україні / А.М. Третяк // Земельне право України: – 2012. – № 6. – С. 6-13.
 5. Ходаківська О.В., Ринкові ціни земель сільськогосподарського призначення та орендна плата у країнах Європейського Союзу [Текст] / О. В. Ходаківська // Землеустрій і кадастр. – 2012. – № 1. – С. 65-70
 6. Хвесик М.А. Інституціональні трансформації та фінансово- економічне регулювання землекористування [моногр.] / М.А.Хвесик, В.А.Голян, А.І.Крисак. – К. : Кондор, 2007. – С.43.
 7. Шпичак О.М. Науково-організаційна та координаційна діяльність Відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН за 2004 рік / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С.142-147.
 8. Шпичак О.М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення [Текст] / О. М. Шпичак // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Вип. 168. – Ч. 1 : зб. наук. праць / редкол. Д. О. Мельничук. – К. : НУБІПУ, 2011. – С. 10-17;
 9. Шпичак О.М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С.3-9.
 10. Cheshire P. Sheppard S. 2004. Land markets and land market regulation: progress towards understanding. Regional Science and Urban Economics 34 (2004) 619–637.
 11. De Soto H. 2000. The Mystery of Capital. Bantam Press.
 12. Mekong Economics, 2004. The Impact of Land Market Processes on the Poor “Implementing de Soto” – The Case in North Vietnam. Asian Development Bank, RICS 2002. Property in business – a waste of space? RICS, London RICS (in press). Land markets and the modern economy. RICS, London.
 13. Simpson S.R. 1976. Land Law and Registration. Cambridge University Press.
 14. UNECE, 2005. Land Administration in the UNECE Region - Development Trends and Main Principles. Geneva Van der Molen P. 2006 Tenure and Tools, two aspects of innovative land administration.
 15. Background paper ‘evening lecture’ RICS 13 December 2006 London UK.
 16. Управление земельными ресурсами в Европе: Тенденции развития и основные тенденции. Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк – Женева, 2005. – 148 с.
Читати статтю: 15_02_116-122.pdf