ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.7:338.432
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань / Терещенко С.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 43

Проаналізовано процес інвентаризації майна аграрних формувань. Інвентаризація ресурсного потенціалу є підставою для оцінки і складання ресурсних паспортів, тобто виявляє допущені недостачі або розкрадання, підтверджує або спростовує дані облікової системи про фактичну наявність ресурсів. Як результат її проведення запропоновано складання ресурсних паспортів для того, щоб враховувати зміни в ринковій ситуації й виробничих відносинах, поліпшувати використання ресурсів аграрними формуваннями та здійснення системної їх реструктуризації. Ресурсна паспортизація є підставою для ідентифікації виробничих, фінансових, інформаційних, трудових, грошових, інноваційних й інших видів ресурсів не тільки одного аграрного формування, а також значних територіальних одиниць – районів, зон, областей і країни в цілому. Перед початком процесу паспортизації слід визначити завдання щодо її проведення, а саме: необхідність зміни технологій; пошук партнерів, інвесторів і нових ринків збуту виробленої продукції; розв’язання інших проблем, що не може бути здійснено в короткий термін. Відповідно інвентаризація ресурсного потенціалу є підставою для оцінки та складання ресурсних паспортів аграрних формувань. Табл.: 4. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: ресурси, ресурсний потенціал, управління ресурсами, земельні ресурси, трудові ресурси, ефективність використання ресурсів, аграрний сектор, аграрна політика, ресурсний паспорт, інвентаризація

Список використаних джерел

 1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для вузів / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2000. – 640 с.
 2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: навч. посіб. для вузів ; за ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого. – Житомир: Рута, 2003. – 512 с.
 3. Галкин А.Ф. Теория бухгалтерского учёта: учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. / А.Ф. Галкин и др. – М.: Статистика, 1976. – 336 с.
 4. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях 2000 : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровский ; под ред. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.
 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0202-99.
 6. Загородній А.Г. Фінансовий словник. – 4-те вид., виправл. та доповн. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – К.: Т-во „Знання”, КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ. – 566 с.
 7. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків N 69 від 11.08.94 (із змінами та доп.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0202-9.
 8. Калюга Є.В. Зміст, порядок проведення і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації / Є.В. Калюга // Вісн. податкової служби України. – 2001. – № 5. – С. 24-30.
 9. Корінько М.Д. Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні моменти / М.Д. Корінько // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – № 10. – С. 3-8.
 10. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учёта : учеб. для студентов вузов / З.В. Кирьянова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 190 с.
 11. Кузьминський А.М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для вузів / Кузьминський А.М., Кузьминський Ю.А. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.
 12. Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посібник / Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с .
 13. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : моногр. / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.
 14. Негомедзянова Е.А. Формирование модели оценки экономической эффективности генерирующей компании [Електронний ресурс] / Е.А. Негомедзянова. – Режим доступу: http://www.jurnal.org/articles /2007/ekon43.html -Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.
 15. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики : навч. посіб. / Г.О. Партин. – К.: Знання, 2000. – 245 с.
 16. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфа-М, 2010. – 510 с.
 17. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту / В.С. Рудницький. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 192 с.
 18. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 1999. – 500 с.
Читати статтю: 15_02_43-49.pdf