ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.14
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування / Стоянець Н.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 54

Трансформаційні процеси в кожній країні та світовому співтоваристві ставлять нові вимоги до обґрунтування вибору шляхів розвитку майбутнього, які відображаються в політиці, стратегіях, програмах і планах розвитку. Важливе місце належить методам прогнозування, які ґрунтуються на створенні якісної й усебічної інформаційно-аналітичної бази даних про сучасний стан і попередні тенденції змін економічних, соціальних, екологічних та інших процесів у внутрішньому й зовнішньому середовищі країн. У процесі регіонального прогнозування розв’язуються основні завдання щодо обґрунтування оптимальних напрямів використання регіональних ресурсів відповідно до поточних і перспективних потреб; визначення соціально-економічних потреб та виявлення можливостей їхнього ресурсного забезпечення; забезпечення збалансованості розвитку між окремими галузями економіки регіону; підвищення рівня затребуваності й ефективного використання усіх видів ресурсів для досягнення максимально можливих результатів у розвитку соціально-економічних процесів та ін. Основною метою нової концепції державної регіональної політики є синхронізація зусиль усіх учасників суспільних відносин (органів державного управління, органів місцевого самоврядування, громадських організацій населення, суб’єктів підприємницької діяльності й ін.), направлених на гальмування і втримання депопуляції населення на окремих територіях; активізацію підприємницької діяльності; збереження та поліпшення навколишнього природного середовища. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, прогнозування, регіональна політика, регіонально-просторовий розвиток, процес прогнозування

Список використаних джерел

 1. Буфетова А.Н. Неравномерность пространственного развития: региональные центры и региональная периферия / А.Н. Буфетова // Регион: экономика и социология. – 2009. – № 4. – С. 55-68.
 2. Василенко В.М. Дескриптивна модель ефективного господарювання в регіоні / В.М. Василенко, Т.О. Бутенко. – Донецьк: ВАТ „Юго-Восток, Лтд”, 2009. – 198 с.
 3. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства / В.Н. Василенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 312 с.
 4. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст]: учеб. пособие / Л.П. Владимирова. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2001. – 308 с.
 5. «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року». Доступно за адресою www.kmu.gov.ua/control/uk/.../article?art...
 6. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» №2850–IV від 08.09.2005 : за станом на 10.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=2850-15.
 7. Концепція державної регіональної політики : (текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/news/ print.php?id=777.
 8. Любовный В.Я. Целевые программы развития регионов [Текст] / В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина, О.С. Пчелинцев, Л.Я. Герцберг, Г.А. Шим. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – 178 с.
 9. Максимова Т.С. Формування механізму діагностування та прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів : дис. д-ра екон. наук. – Донецьк, 2004. – 450 с.
 10. Recent Developments in Political Geography, I», The American Political Science Review, Vol. 29, No. 5 (Oct., 1935), pp. 785-804.
 11. Bates Т. Theories of Entrepreneurship // Theories of Local Economic Development. Perspectives from Across the Disciplines / Ed. By Richard P.Bingham, Robert Mier. Sage Publications, 2011. – №1. – P.48-62.
 12. Blair P., Premus R. Locotion Theory //Theories of Local Economic Development. Perspectives from Across the Disciplines. Ed. By Richard P.Bingham, Robert Mier. Sage Publications, 2011. – № 1. – P. 132-139.
 13. Holupka S. Shlay A. Political economy and Urban Development // Theories of Local Economic Development. Perspectives from Across the Disciplines. Ed. By Richard P.Bingham, Robert Mier. Sage Publications, 2011. – №1. – P. 85-96.
 14. Lennart L. Technology Foresight in Sweden. Seminar on Technology Foresight, 3-4 March 2003, Vienna / Lubeck Lennart. – Vienna, 2003.
 15. Nelson A. Theories of Regional Development // Theories of Local Economic Development. Perspectives from Across the Disciplines. Ed. By Richard P.Bingham, Robert Mier. Sage Publications, 1993. – № 1. – P. 124-130.
Читати статтю: 15_02_54-62.pdf