ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658:635.07
Управління та інформаційне забезпечення

Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах / Міронова Ю.В., Роїк О.М., Фіголь І.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 63

Обґрунтовано необхідність дослідження інформаційної безпеки в рамках загальної економічної безпеки плодоовочевих переробних підприємств. Досліджено пріоритетність завдань захисту інформації у процесі формування системи управління підприємством. Проаналізовано ретроспективний та сучасний стан проблеми формування ефективного управління інформаційною безпекою. Виявлено основні причини низького рівня інформаційної безпеки плодоовочевих переробних підприємств на постприватизаційному етапі їх функціонування. Проаналізовано умови забезпечення економічної й інформаційної безпеки сучасного підприємства, що стало основою у формуванні математичної моделі залежності прибутковості підприємств від факторів інформаційної захищеності. Встановлена залежність є основою при обґрунтуванні напрямів підвищення інформаційної безпеки вітчизняного підприємства. Проведені дослідження дають змогу розробити теоретико-методологічні, методичні та практичні положення щодо управління інформаційною безпекою підприємств плодоовочевої переробної галузі. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, плодоовочеві переробні підприємства, захист інформації, економічна безпека, фактори безпеки підприємства

Список використаних джерел

 1. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : моногр. / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 154 с.
 2. Войнаренко М. П. Інформаційна безпека підприємства у динамічному ринковому середовищі / М.П. Войнаренко, Г.І. Разаєв, Т.Г. Разаєва // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2014. – №1. – С. 59–63.
 3. Горбатюк О. М. Сучасний стан та проблеми інформаційної безпеки України на рубежі століть / О. М. Горбатюк // Вісн. Київського ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 14: Міжнародні відносини. – C. 46–48.
 4. Голубченко О. Л. Політика інформаційної безпеки / О. Л. Голубченко. – Луганськ : Вид. СНК ім. В. Даля, 2009. – 300 с.
 5. Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі : [моногр.] ; за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 382 с.
 6. Олійник О. В. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства / О. В. Олійник // Право України. – 2005. – №10. – С.100–103.
 7. Писаренко В. В. Перспективи розвитку галузі овочівництва / В. В. Писаренко // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 39–42.
 8. Сизенко Е. И. Неотложные задачи пищевой и перерабатывающей промышленности / Е. И. Сизенко // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2009. – № 6. – С.8–10.
 9. Степанова О. М. Розвиток інформаційної системи підприємства / О. М. Степанова // Вісн. Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2008. − № 20. – С. 47–43.
 10. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики: підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.
 11. Ткачук Т. П. Формування системи інформаційної безпеки бізнесу / Т. П. Ткачук // Бізнес і безпека. – 2009. – № 4. – С. 19–23.
 12. Цимбалюк В. С. Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальні кіберцивілізації) / В. С. Цимбалюк // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – C. 88–91.
 13. Щербина В. М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств та установ / В. М. Щербина // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 10. – C. 220–225.
 14. Яременко О. Ф. Середовище підприємства як чинник небезпеки діяльності суб’єкта господарювання / О. Ф. Яременко // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. – 2006. – №5. – Т.2. – С. 144–150.
 15. Chiang, Alpha C. Fundamental Methods of Mathematical Economics / Chiang, Alpha C. – 3rd ed. – N.Y, McGraw Hill Co, 1984. – PP. 3–4.
 16. Murray N. Rothbard. Making economic sense / Murray N. Rothbard. – 2nd edition. – Ludwin von Mises Institute, Auburn. Alabama, 2006. – 518 p.
 17. Hudzynskyy O. D. Management of the formation of competitive capacity of enterprises (Theoretical and methodological aspects): monograph. / O. D. Hudzynskyy, S. M. Sudomyr. – K.: NCI DSZU, 2010. – P. 212.
 18. Önal, H. and B. A. McCarl. Exact Aggregation in Mathematical Programming Sector Models / H. Önal, B. A. McCarl // Canadian Journal of Agricultural Economics. – 1991. – № 39. – Р. 319–334.
Читати статтю: 15_02_63-68.pdf