ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:338.3:631.15
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві / Тивончук С.О., Тивончук С.В., Шанін О.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 69

Розглянуто методичні підходи щодо формування інтерактивної моделі інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві з урахуванням галузевої специфіки. Охарактеризовано сутність інституціоналізму як економічної категорії, дано авторське визначення поняття інституційного забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві, розкрито напрями удосконалення структурування інституційного забезпечення інноваційної діяльності аграрного виробництва. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: аграрне виробництво, інновація, інноваційна діяльність, інституція, інтеграція, інструменти, модель

Список використаних джерел

 1. Богомолова И.П. Структурные элементы системы инновационной деятельности предприятий / И.П. Богомолова, А.М. Мантулин, С.М. Субочев [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.lerc.ru/?part=bulletin&art=50&page=2.
 2. Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: [моногр.] / Т.В. Гайдай. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 296 с.
 3. Іртищева І.О. Інституційне забезпечення формування інноваційних стратегічних структур агропродовольчої сфери / І.О. Іртищева // Національне господарство України: теорія та практика управління. — 2009. — С. 169-177.
 4. Інституціоналізм як своєрідний напрям в економічній науці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru.osvita.ua/vnz/reports/econom. /25209/.
 5. Лендєл М.О. Моделі взаємодії агентств регіонального розвитку з державними, громадськими та приватними інститутами. Стратегічний підхід до планування розвитку /М.О. Лендєл // Інститути та інструменти розвитку територій: на шляху до Європейських принципів. – [2-ге вид.]. – К.: Міленіум, 2003. – 244 с.
 6. Лопатинский Ю. Институциональная аграрная матрица / Ю. Лопатинский  // Экономика Украины. – 2004. – №4. – С.64 – 71.
 7. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. — 2010. — № 7. — С. 132—139.
 8. Сутнісна характеристика понять “інститут” та “інституція” в теорії інновацій [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.sworld.com.ua/.../7510-description-of-un.
 9. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон. – М.: Дело, 2003. – 464 с.
 10. Nordth D.C. Institutions, institutional change and economic performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 366 p.
 11. 0. Sustainability – an Evolving Framework // Sustainable Development in a Dynamic World. Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life. World Development Report 2011. – Washington, The International Bank for Reconstruction and Development, 2011. – P. 14. 15.
Читати статтю: 15_02_69-75.pdf