ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11(477):339.92
Сторінка молодого науковця

Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств / Несен А.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 89

Висвітлено перспективи для агропродовольчого сектору України, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Проведено аналіз перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств у результаті підписання асоціації з Європейським Союзом. Угода про асоціацію між Україною і країнами-членами ЄС уже нині має й матиме на майбутнє важливі політичні, соціальні та економічні результати в цілому для держави. Значна частина взаємної торгівлі аграрною продукцією уже тепер відбувається у достатньо великих обсягах, але, як показує практика, для проведення зовнішньоекономічних операцій існує чимало перешкод до вільної торгівлі. Тому щоб подолати проблеми на шляху до вступу в ЄС, сільськогосподарським підприємствам потрібно швидко адаптуватися до умов функціонування європейського ринку. Угода про асоціацію з ЄС можливо і не принесе швидкої вигоди, але вимагатиме від підприємців активних дій та додаткових інвестицій. Однак вона відкриває для українського бізнесу можливість вийти за рамки внутрішнього ринку й стати частиною європейської спільноти. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: інтеграція, Україна–Європейський Союз, асоціація, сільськогосподарські підприємства, аграрний ринок, мито, квоти

Список використаних джерел

 1. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: моногр. / І.Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 544 с.
 2. Гальчинський А.С. Стратегія євроінтеграції та питання участі України у формуванні єдиного економічного простору: аналіт. оцінки / А.С. Гальчинський ; відп. ред. О.О. Янішевський; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2003. – 24 с.
 3. Горизонтальна та вертикальна інтеграція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stb.sumy.ua/reformuvannya/gorizontalna-ta-vertikalna-integraciya.html.
 4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 5. Доповнення до Додатка І-А [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/Kvoty_KMU.
 6. Копійка В.В. Європейський Союз : досвід розширення і Україна: моногр. / В.В. Копійка. – К.: Юридична думка, 2005. – 448 с. 
 7. Корнієвський О.А. Європейський Союз [Електронний ресурс] / О.А. Корнієвський // Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/articles/21.
 8. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною : наук. доп. ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААНУ Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув." – К., 2013. – 98 с.
 9. Наслідки від підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Інфографіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apravda.com/content/naslidki-vid-pidpisannya-ugodi-pro-asociaciyu-z-ies-infografika.
 10. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.
 11. Підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС – перспективи для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutskrada.gov.ua/actual/pidpysannya-ekonomichnoyi-chastyny-ugody-pro-asociaciyu-z-yes-perspektyvy-dlya-ukrayiny.
 12. Спрощена схема легалізації експорту з України до ЄС окремої продукції тваринного походження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/sxema_leg.
 13. Спрощена схема легалізації експорту з України до ЄС окремої продукції тваринного походження – етапність. Електронний ресурс. [Режим доступу]: http://bit.ly/sxema_etapy.
 14. Терешко С.  Рік минулий для Європейського Союзу : підсумки та оцінки / С. Терешко // Політика і час. – 2006. – № 2. – С. 8-15.
 15. Угода про асоціацію з ЄС: на що сподіватися аграріям [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa-torgivlia.org.ua/agreement-for-agrarians.
 16. Чи виграють українські сільгоспвиробники від угоди про асоціацію з ЄС? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.de/a-17754185.
 17. Чи виграють українські сільгоспвиробники від угоди про асоціацію з ЄС? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europe.newsru.ua/article/17754185.
 18. Чи виграють українські сільгоспвиробники від угоди про асоціацію з ЄС? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.news.finance.ua/ua/news/~/329206.
Читати статтю: 15_02_89-93.pdf