ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.837:338.432(045)
Сторінка молодого науковця

Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері / Прутська Т.Ю. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 93

Розглянуто сутність понять «підприємництво в аграрній сфері» та «інституційне забезпечення» розвитку підприємництва. Уточнено функції, види підприємництва та його особливості в аграрній сфері. Висловлено припущення, що підприємництво, залежно від соціально-економічного контексту та впливу на мотивацію економічних агентів із боку системи інститутів, може бути непродуктивним, навіть деструктивним. При дослідженні підприємництва обґрунтовано доцільність доповнення загальнонаукових методів пізнання застосуванням ключових понять і категорій інституціональної теорії. Запропоновано розглядати інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері як сукупність заходів держави щодо формування відповідної інституційної матриці (формальних та неформальних інститутів, а також механізмів примусу), які створюють умови для подальшого розвитку різноманітних форм підприємництва. Запропоновано низку критеріїв відповідності інституційного забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері України основним цілям сталого розвитку. Табл.: 8. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: підприємництво, види підприємництва, формальні й неформальні інститути, інституційне забезпечення, аграрна сфера, інституційна матриця

Список використаних джерел

 1. Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України : моногр. / О.О. Мороз. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – 438 с.
 2. Калетнік Г.М. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : моногр. / Г.М. Калетнік, О.Г. Шпикуляк, Г.О. Пчелянська. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – 324 с.
 3. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного розвитку: моногр. / О.Г. Шпикуляк – К.: РРЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
 4. Бородіна О.М. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації / О.М. Бородіна // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 94–111.
 5. Власенко О.П. Управління трансакційними витратами в агробізнесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О.П. Власенко. – Житомир, 2009. – 20 с.
 6. Третяк О.М. Інституційне забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією / О.М. Третяк // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 111–118.
 7. Чикало І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні / І. Чикало // Економіст. – 2013. – № 3. – С. 29–32.
 8. Варналій З. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні / З. Варналій, О. Панасюк // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 124/125. – С. 25-28.
 9. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 10. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях / Ю.Ф. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 149–159.
 11. Підприємницька діяльність та агробізнес: підруч. / за ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 544 с.
 12. Абрамович І.А. Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу / І.А. Абрамович // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=907.
 13. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 516 с.
 14. Боковець В.В. Підприємництво: підруч. / В.В. Боковець, С.П. Медецька, І.І. Цаль, В.В. Драбаніч, Л.О. Чорна. – Вінниця–ФОП Лаврич Н.В., 2012. – 506 с.
 15. Лауреаты Международной премии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса (1996-2010) ; под ред. А. Чепуренко. – М.: Изательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 526 с.
 16. Виленский А. Критика и библиография / А. Виленский // Вопросы экономики. – 2014. – № 2. – С. 158-160.
 17. Винарчик П. Спасение идей: Й.Шумпетер и ключевые проблемы противоборствующих экономических теорий / П. Винарчик // Вопросы экономики. – 2003. – № 11. – С. 15–26.
 18. Hisrich R. Entrepreneurship and Intrapreneneurship: Methods for Creating New Companies That Have an Impact on the Economic Renaissance of an Area// Entrepreneurship, Intrapreneneurship and Venture Capital/ Ed. Robert D. Hisrich. – Lexington (Mass.): Lexington Books? 1986. – P. 95–104.
 19. Druker P.F. The Discipline of Innovation // Harvard Business Review. – 1985 (May – June). – P. 67–72.
 20. Ray D. The Role of Entrepreneurship in Economic Development. – New York: UN, 1988. – 167 p.
 21. Rumelt R.P. Theory, Strategy and Entrepreneurship// The Competitive Challenge, Strategies for Industrial Renovation and Renewal. – Cambridge (Mass.): Ballinger, 1987. – P. 137.
Читати статтю: 15_02_93-100.pdf