ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.101.54
Економіка агропромислового виробництва

Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва / Забуранна Л.В., Попрозман Н.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 15

У розрізі глобалізаційних процесів і згідно з сучасними тенденціями економічного розвитку національної економіки акцентується увага на значенні якості продукції та конкурентоспроможності агропромислового виробництва на внутрішньому й зовнішньому ринках. Розглядаються показники розвитку національної економіки, виходячи з міжнародних рейтингів та індексів, які розраховуються міжнародними інституціями. Вказується на стратегічне значення запровадження системи менеджменту якості на товари й послуги агропромислового виробництва. Побудовано тренди розвитку таких показників, як експорт, імпорт товарів і прямих іноземних інвестицій в Україну. Проаналізовано співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та відзначено існування ключових економічних секторів, що є пріоритетними для вкладення інвестиційних ресурсів. Обґрунтовується значення усунення диспропорцій регіональної політики, потенціалу регіону й вибору парадигми економічного розвитку АПК. Табл.: 1. Рис.: 3 Бібліогр.: 16.
Ключові слова: глобалізація, якість, конкурентоспроможність, розвиток, соціально-економічні умови, інвестування, тренд, парадигма, агропромислове виробництво

Список використаних джерел

 1. Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки: [моногр.] ; за заг. ред. В.Є. Реутова. – Саки: ПП «Підприємство «Фелікс», 2011. – 284 с.
 2. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: http://dsiu.gov.ua.
 3. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи: [моногр. у 5-ти томах]. – Т. 3. Макроекономічна політика, прогнозування і державне регулювання економіки ; за заг. ред. В.Ф. Бесєдіна, Н.Ю. Гончар. – К.: Науково-дослід. екон. ін-т Мінекономіки України, 1996. – 440 с.
 4. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наук. доп. ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарука; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 92 с.
 5. Міжнародна організація з стандартизації [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: http//iso.org/iso/home.html.
 6. Офіційний сайт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: Статистична інформація. – Режим доступу:– www.ukrstat.gov.ua.
 7. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / [Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін.]. – К. : РВПС України, 1999. – 716 с.
 8. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000-2007 – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 20007. – 30 с. – (Національний стандарт України).
 9. Стратегічні напрямки розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка]; Нац. акад. аграрних наук України, Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки». – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 180 с.
 10. Сценарные модели сбалансированного социально-экономического развития регионов: моногр. ; под. ред. Т.С. Клебановой, О.В. Мозенкова. – Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2013. – 328 с.
 11. Трансформаційна економіка. / В.С. Cавчук, Ю.К. Зайцев, І.Й. Малий та ін.; за ред. В.С. Савчука, Ю.К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.
 12. Українська асоціація якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http ://www.uaq.org.ua.
 13. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: колективна моногр. ; за ред. д-ра екон. наук М.І. Срипниченко; НАН України, Ін-т екон.та прогнозув. – К., 2012. – 720 с.
 14. Beekman V., 2004. Sustainable development and future generations. In: Journal of Agricultural &.
 15. Environmental Ethics, 17, pp. 3-22. Fischer, G., Shah, M., & Van Velthuizen, H. 2002 Climate Change and Agricultural Vulnerability, Special Report to the UN World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002. Laxenburg, Austria: IIASA.
 16. Zaburanna L.V. The essence of the criterion of resource saving and mechanism of its implementation in the sustainable development conditions / L.V. Zaburanna, N.A. Gerasymchuk // Ekonomika APK. – 2014. – № 9. – P. 45-52.
Читати статтю: 15_03_15-22.pdf