ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.151+336.225
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні / Тулуш Л.Д. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 39

Оцінюються наслідки фіскальної реформи для бюджетів місцевого самоврядування базового рівня (передусім, сільських) в умовах незавершеності адміністративно-територіальної реформи. Обґрунтовано необхідність переорієнтації бюджетних відносин на засади бюджетного централізму, що передбачає розширення можливостей і повноважень місцевого самоврядування. Окреслено проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах бюджетної моделі, визначеної Бюджетним кодексом України – 2010 та адміністративно-територіального устрою, незмінного ще з часів колишнього Радянського Союзу. Доведено, що відсутність послідовності й узгодженості між фіскальною та адміністративною реформами призвела до суттєвого зниження фінансової спроможності бюджетів місцевого самоврядування базового рівня. На прикладі окремих сільських бюджетів трьох різних областей показано особливості формування дохідної та видаткової частин бюджетів сільських громад. Наведено оцінку фіскального потенціалу переданих сільським громадам дохідних джерел в умовах невідпрацьованості механізмів податкового адміністрування та неузгодженості нормативно-правової бази. Обґрунтовано необхідність поглиблення досліджень у напрямі підвищення рівня наукового обґрунтування фіскальної ефективності місцевого оподаткування в Україні в умовах фіскальної деволюції. Табл.: 5. Рис.: 2 Бібліогр.: 29.
Ключові слова: фіскальна децентралізація, бюджетний федералізм, бюджетна система, міжбюджетні трансферти, місцеві бюджети, дохідна база, податкові надходження, плата за землю, єдиний податок, видатки бюджету

Список використаних джерел

 1. Аналіз фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи [Електронний ресурс] / Проект SuFTAR Системне управління фінансуванням адміністративно-територіальної реформи. – Портал FISCO-ID. – Режим доступу: http://fisco-id.com/?module=an&action=preview&id=70.
 2. Бюджетний кодекс України, Закон України від 8 липня 2010 року N 2456-VI // Офіц. вісник України. – 2010. – № 59 (13.08.2010). – Ст. 2047.
 3. Бюджет – як сито [Електронний ресурс] // Віче (журнал Верховної Ради України). – 2009. – Лютий. – № 4. – Режим доступу http://www.viche.info/journal/ 1319.
 4. Гройсман В. Концепція реформи місцевого самоврядування та проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) // Офіц. сайт Міністерства регіонального розвиту, будівництва та житлово-комунального господарства. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/2919/240414.pdf.
 5. Децентрализация и налогообложение сельскохозяйственной недвижимости [Електронний ресурс] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – Рим, 2005. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/007/ y5444r/y5444r00.htm.
 6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. І.О. Луніної; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: 2010. – 320 с.
 7. Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної Ради України. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 8. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної ради України. – Режим доступу (URL): http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 9. Негода В. Децентралізація влади: основні засади реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] // Офіційний портал Черкаської ОДА.- Режим доступу: www.oda.ck.ua/docs/ 2014/decenralizacia/3.ppt.
 10. План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р // Уряд. кур'єр. – 23.07.2014. – № 131.
 11. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, Закон України від 28 груд. 2014 року N 79-VIII // Офіц. вісник України. – 2015. – N 3 (16.01.2015). – Ст. 54.
 12. Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування), проект Закону України від 26.06.2014 № 4178а [Електронний ресурс] // База даних «Законопроекти» офіц. сайту Верховної Ради України. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.
 13. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, Закон України від 28 груд. 2014 року N 71-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3 (16.01.2015). – Ст. 46.
 14. Про добровільне об’єднання громад, Проект Закону України, підтриманий Верховною Радою України [Електронний ресурс] // База даних «Законопроекти» на офіц. сайті Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52379.
 15. Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України від 21 трав. 1997 року N 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 16. Трофимова И.Н. Децентрализация государственного управления и особенности центр-локальных отношений в европейских странах / И.Н Трофимова // Сравнительная политика. – 2011. – № 4. – С. 35-44 .
 17. Тулуш Л.Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету «КРОК»: Серія «Економічні науки». – 2014. – № 36. – С. 77-78.
 18. Тулуш Л.Д. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 24-30.
 19. Тулуш Л.Д. Реформування механізму прямого оподаткування сільсько-господарських підприємств / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 34-45.
 20. Тулуш Л.Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства / Л.Д. Тулуш // Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. подат. служби України (економіка, право). – 2010. – №1. – С. 144-151.
 21. Фіскальна децентралізація в Україні : поточний стан та необхідність реформ / Проект з регіонального врядування та розвитку України за підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку [Електронний ресурс] // Міжрегіональна інфор-маційно-освітня мережа "Ефективна держава". – Режим доступу: http://derzhava.in.ua/ Lists/2/Attachments/1812/Fiscal_Decentralization_in_Ukraine_2006_UKR.pdf.
 22. Bird R. M., Smart М. Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries [Електронний ресурс] // World Development. – 2002. - Vol. 30. - No. 6. - pp. 899–912. – Режим доступу: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/ BirdSmart2002.pdf.
 23. Boadway R., Roberts S., Shah A. The reform of fiscal systems in developing and emerging market economies: a federalism perspective // Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, DC. – 1994. – № 1259.
 24. De Mello L. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis / De Mello L. // World Development. – 2000. – № 28 (2). – Р. 365–380.
 25. Joumard І., Kongsrud Р.М. Fiscal relations across government levels [Електронний ресурс] // OECD Economics Department Working Papers, N 375. – Режим доступу http://dx.doi.org/10.1787/45551387174.
 26. Oates W. E. An Essay on Fiscal Federalism // Journal of Economic Literature. – 1999. – Vol. 37. – № 3. – P. 1120-1149.
 27. Prud’homme R. The Dangers of Decentralization // The World bank research observer. – 1995. – № 10 (2). – Р. 201–220.
 28. Richard M., Ebel D., Wallich C. Decentralization of the Socialist State: Intergovern-mental Finance in Transition Economies . – Washington, D.C.: World Bank, 1995.
 29. Wildasin D. E. Fiscal Aspects of Evolving Federations. – Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1997.
Читати статтю: 15_03_39-50.pdf