ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.152:35.072.1
Аграрна політика і реформування

Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності / Кропивко М.Ф., Ксенофонтов М.М., Хміль Н.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 5

Висвітлено авторське бачення системного підходу до реформування управління аграрним сектором економіки країни в умовах децентралізації виконавчої влади та дерегуляції господарської діяльності. Обґрунтовано доцільність здійснення основних реформаційних змін в організації управління галузевим розвитком за такими напрямами: ширше використання потенціалу соціального й державно-приватного партнерства; підвищення ролі інститутів міжгосподарського та громадського самоуправління, саморегулювання агропродуктових ринків і місцевого самоврядування; розбудови територіально-самоврядної організаційної структури органів управління на заміну централізованої галузевої; удосконалення механізму прогнозування й планування розвитку за принципом «знизу – догори» з урахуванням місцевих потреб і пріоритетів. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: державне управління, реформаційні перетворення, децентралізація влади, дерегуляція господарської діяльності, євроінтеграція, місцеве самоврядування

Список використаних джерел

 1. Економічна енциклопедія : У 3 т. Т. 1 / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. : Видавничий центр „Академія”, 2000. - 864 с.
 2. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. №333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 3. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Указ Президента України № 500/2011 від 23 квіт. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/500/2011.
 4. Большая советская энциклопедия : В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978.
 5. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика ; пер. с 14-го англ. изд. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XXXVI, 972 с.
 6. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт ; пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига»; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 602 с.
 7. Цивільний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. - №№ 40-44. - Ст.356 від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 8. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
 9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14.
 10. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026- VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5026-17.
 11. Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України від 07.10.1997 р. № 554/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80.
 12. Про об’єднання громадян [втратив чинність]: Закон України від 16.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2460-12.
 13. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. - № 18; - № 19-20; № 21-22. - Ст.144 від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 14. Офіційний сайт Міністерства сільського господарства і продовольства Канади Agriculture and Agri-Food Canada [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.agr.gc.ca.
 15. Офіційний сайт Національної агенції продовольства, довкілля, охорони праці Франції National Agency for Food, Environment and Labour Safety (Anses) of France [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.anses.fr.
 16. Офіційний сайт Міністерства сільськогосподарської, продовольчої та лісової політики Італії Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.politicheagricole.it
 17. Subsidiarity. EU Glossary [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: Europe.eu.int/scadplus/glossary/ subsidiarity_en.htm.
 18. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 1.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// rada.gov.ua.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
Читати статтю: 15_03_5-14.pdf