ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.314
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Операційний леверидж і рентабельність продукції: функціональна залежність / Пармаклі Д.М., Яніогло А.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 60

Показано вплив поділу витрат на постійні та змінні на зміну прибутку і сукупних витрат, а також важливість операційного аналізу, який включає в себе такі важливі показники, як запас фінансової міцності та операційний важіль. Аналізується вплив структури витрат і обсягів виробництва на фінансові результати підприємства. Підкреслено, що діяльність підприємства з низьким операційним важелем сполучена з меншим ризиком, але й із меншою винагородою (прибутку). Встановлено, що між коефіцієнтом запасу фінансової міцності та ефектом операційного важеля існує зворотна залежність. Обґрунтовано наявність взаємозв'язку між показниками операційної діяльності й рентабельністю продукції: ефективність підприємницької діяльності вище (а значення операційного левериджу нижче) у тих підприємствах, в яких за інших однакових умов нижче частка постійних витрат і вище рентабельність продукції. Розраховано оптимальні значення запасу фінансової міцності та операційного левериджу, необхідні для здійснення простого й розширеного відтворення в умовах південної зони Республіки Молдова. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 3.
Ключові слова: постійні та змінні витрати, запас фінансової міцності, операційний леверидж, рентабельність продукції, економічна безпека, ризик

Список використаних джерел

  1. Parmacli D.M. Methodology of Scientific Research in Economics / D.M. Parmacli // Text-book. Comrat State University, 2011. – 257 p.
  2. Parmacli D.M. Certain Features of the Graphical Research Method in Agriculture / Parmacli D.M. // Economic growth in conditions of globalization: Intern. Scientific and Practical Conf. 9-th ed., oct. 16-17, 2014 : (in 2vol) scientific com.: Stratan Alexandru (et.al.); ed. bord. Bircă Iulita (et. al.). – Ch.: INCE, 2014. – P. 20-25.
  3. Todorici, L. Perfecting the Mechanism of Ensuring Economic Sustainability of Agricultural Enterprises (on the basis of ATU Gagauzia) / Todorici, L. // Dr.Sc. Economics Thesis Paper. Chişinău, 2014. – 181 p.
Читати статтю: 15_03_60-64.pdf