ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.016:316
Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств / Ігнатенко М.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 65

Обґрунтовано необхідність запровадження соціальної відповідальності як самостійного напряму діяльності харчових підприємств; визначено аргументи, що засвідчують поліпшення соціального розвитку в результаті втілення соціальної відповідальності у діяльність харчових підприємств. Можна стверджувати, що, взявши на себе соціальну відповідальність, суб’єкти господарювання можуть одержати позитивні результати в економічному та іміджевому планах. А це означає формування надійного партнерства, одержання прибутку, прихильність нових партнерів, поліпшення іміджу підприємства й розвиток бізнесу у перспективі. Здійснено порівняльну характеристику різних тлумачень поняття “соціальна відповідальність”. Сформовано критерії, дотримання яких дає змогу визначити окреме підприємство та бізнес як соціально відповідальні. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: соціально орієнтована економіка, харчові підприємства, бізнес, соціальна відповідальність, форми, напрями, організаційно-економічний механізм, дохідність, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Божкова В.В. Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання / В.В. Божкова, Л.Ю. Сагер // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 145-153.
 2. Вовк В.А. Формування соціальної політики підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / В.А. Вовк; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2005. – 21 с.
 3. Гриненко А.М. Соціальна політика підприємства: методологічний аспект / А.М. Гриненко // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях: Сб. науч. тр. – Т. 2. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – С. 12-20.
 4. Гречишкіна О.О. Концептуальні засади управління соціально-економічним розвитком підприємства / О.О. Гречишкіна // Економічний простір: зб. наук. пр. – № 28/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 154-158.
 5. Діденко Н.Г. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин в Україні / Н.Г. Діденко // Менеджер. – 2007. – № 4. – С. 31-35.
 6. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: [моногр.] / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 272 с.
 7. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org.ua/files/Concept_ Paper.pdf
 8. Мельник С.В. Методичні рекомендації щодо формування та впровадження в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу / С.В. Мельник, Д.Д. Чумаков, М.М. Мартиненко. – Луганськ : ДУНДІ СТВ, 2012. – 28 с.
 9. Царик І.М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки : [моногр.] / І.М. Царик. – Чернігів : Чернігівський держ. ін.-т права, соціальних технологій та праці, 2011. – 152 c.
 10. Запухляк В.М. Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні / В.М. Запухляк, В.Ю. Грунтковський // Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 557-558. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 96-99.
 11. Офіційний сайт Міністерства економіки України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і допов.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
 13. Porter M.E. Strategy and Sosiety: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility / M. E. Porter, M. R. Cramer // Harvard Business Review. – 2006. – December. – Р. 78–92.
 14. B. Willard. CSR Efforts Correlate with Employee Engagement. – Oct 12th, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sustainabilityadvantage.com/2010/10/12/csr-effortscorrelate-with-employee-engagement/.
 15. Carroll A.B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders / A.B. Carroll // Business Horizons. – № 34(4). – P. 39-48.
Читати статтю: 15_03_65-69.pdf