ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.837:330.322:631.11
Досвід господарювання в аграрній сфері

Інституційні трансформації та їх вплив на інвестиційну привабливість аграрних підприємств / Супрун О.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 79

Потреба в систематизації та науковому обґрунтуванні можливих новацій у відносинах держава – виробник сільськогосподарської продукції є актуальною й потребує дослідження. Доведено відсутність системності та спадковості в діях Міністерства аграрної політики та продовольства при визначенні пріоритетних напрямів стратегії розвитку вітчизняного сектору аграрної економіки. На прикладі СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка Вовчанського району Харківської області показано додаткові витрати й ріст по видах податків, що може призвести до зменшення власних інвестицій у сільськогосподарське виробництво. Закцентовано увагу на можливих ризиках у зв’язку з податковим коригуванням фінансового стану аграрного сектору економіки. Табл.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: стратегія розвитку, залучення інвестицій, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Податковий кодекс України, сільськогосподарське підприємство, позитивна динаміка, ризики

Список використаних джерел

 1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Обліково-статистична звітність СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка Вовчанського району Харківської області.
 3. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5-11.
 4. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 5. Супрун О.М. Економічне регулювання аграрного виробництва: моногр. / О.М. Супрун. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 248 с.
 6. Моніторинг біржового ринку №1(32) січень 2015 року. – К.: ТОВ «Аванпост та партнери».
 7. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 516 с.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. Економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
 9. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулуш. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 38 с.
 10. Commons J.R. Inctitutional Economics / J.R. Commons // The American Economic Review. Vol. 21. – № 4. – (Dec. 1931). – P. 648–657.
 11. Hamilton, Walton H. The Inctitutional Approach to Economic Teory / Hamilton, Walton H. // American Economic Review. – 1919. – № 9. – P. 309–318.
 12. Veblen T. The Plase of Science in Modern Civilization and Other Essays / Veblen T. – N.Y.: Huebsch, 1919. – P. 72-73.
 13. Smith M.K. Social Capital – The encyclopaedia of informal education / Smith M.K. // www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
Читати статтю: 15_03_79-82.pdf