ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.74:631.162
Сторінка молодого науковця

Методичні та прикладні аспекти аналізу вхідних і вихідних грошових потоків аграрних підприємств / Бардин О.Я. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 98

Розглянуто методичні та прикладні аспекти аналізу вхідних і вихідних грошових потоків аграрних підприємств, визначено найрезультативніший вид господарської діяльності підприємств, а також оцінено їхній фінансовий стан. Особлива увага приділяється оцінці показників вхідних та вихідних грошових потоків: збалансованості, якості, достатності, ліквідності, ефективності. Аналіз грошових потоків у періоді, що передував звітному, а саме виявлення обсягів надходжень і витрат коштів, загального обороту грошей та суму залишку грошових активів підприємства дає змогу визначити ефективність використання грошових засобів з позиції його ліквідності і здатності вчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Наведені методичні й прикладні аспекти аналізу грошових потоків можуть бути використані для визначення прогнозу щодо майбутніх тенденцій руху коштів у господарській діяльності підприємств. Табл.: 7. Рис.: 2. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: грошовий потік, вхідний грошовий потік, вихідний грошовий потік, збалансованість грошових потоків, позитивний грошовий потік, негативний грошовий потік

Список використаних джерел

 1. Бланк И. А. Управление денежными потоками: учеб. пособие / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2007. – 752 с.
 2. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович ; пер. с англ. – 11-е изд. – М.: Вильямс, 2004. – 992 с.
 3. Олійник О.О. Грошові потоки в аграрній сфері економіки: науково-організаційні основи формування і розвитку : моногр. / О.О. Олійник, Т.І. Олійник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 228 с.
 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України / Статистична інформація / Фінанси / Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за 2008-2013 роки / [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підруч. ; керівн. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.
 6. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 р. № 87 // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 166–174.
 7. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств : моногр. / П.А. Стецюк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 231–236.
 8. Ткачук І.В. Оцінка грошових потоків сільськогосподарських підприємств / І.В. Ткачук // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 154–155.
 9. Черемушкин С. Оценка финансового состояния компании на основе денежных коэффициентов. – Режим доступу: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/analyst/071.asp. – Заголовок з екрана.
 10. An Official Website of the United States Government. Developing a Cash Flow Analysis [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sba.gov/content/develop-cash-flow-analysis-your-business.
 11. Finance. Cash Flow Management. Managing Your Business's Cash Flow [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/finance/cash-flow/managing-your-businesses-cash-flow.aspx.
 12. Fudamentals Analysis. Cash flow. Ynvestimentos. Saiba onde investir [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ynvestimentos.com.br/en/2014/01/fluxo-de-caixa/.
 13. Steve Jannicelli. Keys to Effective Cash Flow Management for Business Owners. Eccountents and consultans [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bpmcpa.com/Library/Effective-Cash-Flow-Management.asp.
Читати статтю: 15_03_98-105.pdf